Họp về kế hoạch chi tiết thực hiện 02 Dự án “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”, “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050”

Chiều ngày 21/02/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp về kế hoạch chi tiết thực hiện 02 Dự án “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”, “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050”. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham dự có Phó tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

15a
 Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia Tống Ngọc Thanh                                                         chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Trưởng ban Ban quy hoạch tài nguyên nước Đỗ Trường Sinh cho biết, năm 2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được Bộ giao triển khai lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2022 (LVS Hồng – Thái Bình) và tháng 11/2022 (LVS Cửu Long). Căn cứ vào nội dung yêu cầu của quy hoạch Trung tâm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, nội dung phân công công việc cụ thể của các đơn vị như sau:

Dự án “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”

Ban Quy hoạch tài nguyên nước Chủ trì xây dựng hồ sơ sản phẩm quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước thực hiện nội dung liên quan đến cơ sở dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước; thực hiện nội dung đề xuất mạng quan trắc giam sát tài nguyên nước; thu thập, bổ sung dữ liệu đầu vào từ các nguồn dữ liệu mở, mô hình toàn cầu và dữ liệu quan trắc bằng công trình vệ tinh.

Văn phòng phối hợp tổ chức hội thảo, trình thẩm định, phê duyệt.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện thu thập, điều tra bổ sung tài liệu, dữ liệu; thực hiện đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế biến động tài nguyên nước dưới đất; thực hiện các phương án quy hoạch liên quan đến nước dưới đất (phân bổ, bảo vệ, phòng chống tác hại do nước gây ra); nguồn nước dự phòng cấp cho sinh hoạt; xác định dòng chảy tối thiểu; đề xuất Danh mục công trình khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên nước dưới đất; tham gia tổ chức các hội thảo, tham vấn lấy ý kiến góp ý các Bộ, ngành, địa phương và chuyên gia.

Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước thực hiện công tác mô hình.

Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch.

Dự án “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050”

Ban Quy hoạch tài nguyên nước Chủ trì xây dựng hồ sơ sản phẩm quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Ban Điều tra tài nguyên nước thực hiện các phương án quy hoạch liên quan đến nước dưới đất (phân bổ, bảo vệ, phòng chống tác hại do nước gây ra), nguồn nước dự phòng cấp nước cho sinh hoạt; Đề xuất Danh mục công trình khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên nước dưới đất.

Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phối hợp tổ chức hội thảo, xin ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước.

Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước thực hiện nội dung liên quan đến cơ sở dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước; thực hiện nội dung đề xuất mạng quan trắc giam sát tài nguyên nước; thu thập, bổ sung dữ liệu đầu vào từ các nguồn dữ liệu mở, mô hình toàn cầu và dữ liệu quan trắc bằng công trình vệ tinh.

Văn phòng phối hợp tổ chức hội thảo, trình thẩm định, phê duyệt.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện thu thập, điều tra bổ sung tài liệu, dữ liệu; thực hiện đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế biến động tài nguyên nước dưới đất; tham gia tổ chức các hội thảo, tham vấn lấy ý kiến góp ý các Bộ, ngành, địa phương và chuyên gia.

Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước thực hiện công tác mô hình.

Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng giám đốc cơ bản thống nhất với nội dung của kế hoạch. Đề nghị các đơn vị tham gia phải phối hợp ban chỉ đạo cùng nhau thực hiện công việc hiệu quả. Trung tâm sẽ luôn bám sát và đồng hành cùng Ban hoàn thành sớm hai nhiệm vụ quy hoạch để trình chính phủ phê duyệt.

15b
                                                    Toàn cảnh cuộc họp