Họp trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia”

Sáng ngày 18/08/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến nhóm xây dựng đề cương chi tiết Đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia”. Chủ trì cuộc họp là ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng tham gia có đại diện Ban Kế hoạch tài chính, Ban Điều tra tài ngyên nước, Ban Quan trắc và Giám sát tài ngyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và đại diện các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Tài nguyên nước là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý phải được kiểm kê, thống kê về hiện vật, ghi nhận thông tin phù hợp với tính chất, đặc điểm của tài sản; được quản lý, bảo vệ và khai thác theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Kiểm kê tài nguyên nước được thực hiện định kỳ, thống nhất trên phạm vi cả nước, phù hợp với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và phù hợp với Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia” được triển khai từ năm 2021 đến năm 2025 với mục tiêu chung là công bố được các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước (lần đầu) trên các lưu vực sông liên tỉnh và trên phạm vi cả nước trên cơ sở các thông tin, số liệu kiểm kê được thực hiện chính xác, đồng bộ, đúng thời gian. Các số liệu kiểm kê về tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước là số liệu quan trọng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quy hoạch, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước; làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước và lập, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới việc đảm bảo an ninh tài nguyên nước, phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trong đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia để có được các chỉ tiêu kiểm kê lần đầu về tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước, gồm: Số lượng nguồn nước mặt (số lượng các sông, suối, kênh, rạch, hồ, đầm, phá); Số lượng nguồn nước dưới đất (số lượng các tầng chứa nước); Lượng nước mặt (tổng lượng dòng chảy; lượng nước mặt chảy vào, ra khỏi biên giới quốc gia; tổng lượng nước chuyển giữa các lưu vực sông và tổng dung tích các hồ chứa trên phạm vi cả nước và theo lưu vực sông).

Nguồn nước mưa (tổng lượng mưa); Chất lượng nước mặt; Lượng nước dưới đất (trữ lượng tiềm năng; trữ lượng có thể khai thác trong các tầng chứa nước); Chất lượng nước dưới đất (chỉ số độ tổng khoáng hóa để xác định diện tích phân bố nước mặn;  nước ngọt trong các tầng chứa nước); Khai thác, sử dụng nước mặt (danh mục các công trình khai thác, sử dụng; mục đích khai thác; lượng nước khai thác).

Khai thác, sử dụng nước dưới đất (danh mục các công trình khai thác, sử dụng; mục đích khai thác; lượng nước khai thác); Khai thác, sử dụng nước biển (danh mục công trình khai thác, sử dụng; mục đích khai thác; lượng nước khai thác); Xả nước thải vào nguồn nước (danh mục các công trình xả nước thải; lưu lượng xả vào nguồn nước; loại hình nước thải).

Đồng thời, đề án còn hướng đến mục tiêu cụ thể là xây dựng được phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước quốc gia; và công bố được kết quả kiểm kê tài nguyên nước trong kỳ kiểm kê trên các lưu vực sông liên tỉnh và trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại cuộc họp đại diện lãnh đạo Trung tâm cho biết, để đạt được các mục tiêu đã nêu trên cần xây dựng đề cương Đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia” chi tiết cụ thể, thực hiện kiểm kê tài nguyên nước trên phạm vi cả nước, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đồng bộ và tránh lãng phí nguồn lực; thu thập, kế thừa các thông tin, số liệu liên quan đến chỉ tiêu kiểm kê, điều tra cơ bản từ các giai đoạn trước và trong kỳ kiểm kê. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng với một số đơn vị trực thuộc Bộ tài nguyên môi trường đã được Bộ Tài nguyên và môi trường giao cho nhiệm vụ xây dựng đề cương.

Đề cương được chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất là thông tin khái quát gồm cơ sở pháp lý; mục tiêu; nhiệm vụ; phạm vi đối tượng thực hiện; nội dung chủ yếu; thời gian thực hiện; tổng dự toán kinh phí thực hiện; nguồn vốn thực hiện và tổ chức thực hiện. Phần thứ 2 là nội dung gồm sự cần thiết và cơ sở pháp lý xây dựng Đề án; hiện trạng thông tin và dữ liệu liên quan đến Đề án; các chỉ tiêu và phương pháp kiểm kê, nội dung và khối lượng, sản phẩm của đề án; thời gian thực hiện; dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện; tổ chức thực hiện. Phần thứ ba phân tích hiệu quả của đề án.

Dựa vào đặc điểm chuyên môn và năng lực cá nhân Trung tâm chia tổ xây đề cương thành 4 nhóm: Nhóm nội dung liên quan đến Tài nguyên nước mặt, nhóm nội dung liên quan đến khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất và nhóm nội dung liên quan đến xả nước thải vào nguồn nước. Các nhóm phân công công việc cho các thành viên trong tổ.

Kết thúc cuộc họp, Đại diện lãnh đạo Trung tâm cám ơn các thành viên nhóm tham gia xây dựng đề cương và mong muốn các thành viên sẽ tích cực sử dụng năng lực chuyên môn của mình để cùng nhau xây dựng hoàn thiện đề cương.

                                               Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.