Họp trực tuyến về việc triển khai các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông

Sáng ngày 02/11/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà và đại diện lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến về việc triển khai các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông. Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và đại điện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng Lê Công Thành giao Cục Quản lý tài nguyên nước tập trung rà soát, thống nhất với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai về nội dung, khối lượng của các nhiệm vụ đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, tạo được các kết quả đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả, đầy đủ cơ sở khoa học thực tiễn trong mỗi nhiệm vụ được giao.

     Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thời gian qua, Cục đã đề xuất xây dựng các nhiệm vụ đánh giá sức chịu tải các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia trên các lưu vực sông trên phạm vi toàn quốc và đã được Lãnh đạo Bộ TN&MT đồng ý giao cho Cục chủ trì.

Theo đó, đã xác định tổng gồm 13 nhiệm vụ, trong đó, Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì 9 nhiệm vụ và Tổng cục Môi trường chủ trì 4 nhiệm vụ. Cục Quản lý tài nguyên nước đã mời Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Viện Khoa học tài nguyên nước phối hợp thực hiện, trong đó, thống nhất phân công thực hiện.

Cụ thể, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức thực hiện trên 3 lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Ba và Srêpok. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện trên 5 lưu vực sông Hồng – Thái Bình, lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, sông Sê San và sông Cửu Long. Viện Khoa học tài nguyên nước thực hiện trên 1 lưu vực sông Trà Khúc. Tổng cục Môi trường thực hiện trên các lưu vực sông Cầu, Nhuệ Đáy, sông Đồng Nai và sông Vũ Gia – Thu Bồn.

Tính đến nay, đã có 12/13 nhiệm vụ đã được phê duyệt, Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện 3/3 nhiệm vụ; Trung tâm Quy hoạch thực hiện 5/5 nhiệm vụ; Viện Khoa học tài nguyên nước thực hiện 1 nhiệm vụ; Tổng cục Môi trường đã phê duyệt nhiệm vụ cho 3/4 lưu vực sông gồm: sông Cầu, Nhuệ Đáy, sông Đồng Nai. Riêng nhiệm vụ lưu vực sông Vũ Gia – Thu Bồn sẽ triển khai phê duyệt trong năm 2022.

Nội dung thực hiện chủ yếu gồm: Đề cương được duyệt đã phân đoạn sông để thiết kế khối lượng; thu thập, tổng hợp thông tin số liệu; điều tra bổ sung: Nguồn ô nhiễm (diện điểm); công trình khai thác sử dủng; lấy mẫu phân tích mẫu; đo đạc dòng chảy; xác định dòng chảy nhỏ nhất (sử dụng phương pháp mô hình; kết quả đo trực tiếp); đánh giá sức chịu tải nguồn nước; xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt lưu vực sông; xây dựng báo cáo tổng kết; hồ sơ kết quả dự án; công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, sau khi được phê duyệt nhiệm vụ, các đơn vị đã lên kế hoạch triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 nên hiện tại các đơn vị đang thực hiện các công tác về thu thập, tổng hợp thông tin số liệu; điều tra bổ sung nguồn ô nhiễm (diện điểm); công trình khai thác sử dụng; chưa lấy mẫu phân tích mẫu, đo đạc dòng chảy.

Việc thực hiện các nhiệm vụ này cũng đảm bảo các nguyên tắc rà soát, kế thừa cập nhật các dự án đã và đang thực hiện, đặc biệt là kế thừa kết quả thực hiện của các nhiệm vụ về quy hoạch tổng hợp lưu vực sông về mô hình, phân đoạn sông, mục tiêu chất lượng nước,…

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham dự đã đưa ra những ý kiến góp ý nhằm thống nhất về phương pháp luận, nội dung triển khai, kết quả tính toán và sản phẩm của các nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị tập trung rà soát, thống nhất với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông.

Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu, kết quả thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan; đồng thời, phải đảm bảo tính kế thừa của các nhiệm vụ, dự án, đề tài đã được triển tại trung ương và địa phương nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và các mục tiêu quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong thời gian tới.

Kết luận tại cuộc họp, Cục trưởng Cục tài nguyên nước Châu Trì Vĩnh cho biết, Cục tài nguyên nước sẽ phối hợp với các đơn vị tham gia thực hiện rà soát, thống nhất lại phương pháp luận và nội dung để có được sự đồng nhất giữa các lưu vực.

                                                    Toàn cảnh cuộc họp.