Họp trực tuyến thống nhất nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Quảng Ngãi

Sáng ngày 30/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp họp trực tuyến thống nhất nội dung cần hoàn thiện bổ sung Báo cáo kết quả Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có các đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Quy hoạch tài nguyên nước và Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

                            Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Báo cáo tại cuộc họp, Đại diện cho tổ hội đồng thẩm định ông Phạm Bá Quyền cho biết, hiện nay Ban đã tổng hợp nội dung ý kiến của các thành viên và gửi biên bản thẩm định rất chi tiết và cụ thể cho Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước. Sau đây là nội tóm tắt nội dung chính cần chỉnh sửa:

Mở đầu: Rà soát, biên tập viết ngắn gọn lại cho mạch lạc, thể hiện các vấn đề cần phải bảo vệ tài nguyên nước dưới đất và sự cần thiết phải thực hiện đề án trên phạm vi nghiên cứu đô thị Quảng Ngãi.

Phương pháp và khối lượng đã thực hiện: mỗi một nội dung công tác thì cần bổ sung thêm mục đích, phương pháp và nguyên tắc thực hiện, bổ sung thêm thay đổi của kết quả đề án so với đề án được duyệt và nêu có được sự đồng thuận của cơ quan quản lý hay không. Bảng tổng hợp nội dung công việc, khối lượng đã hoàn thành thì cần tổng hợp của cả dự án.

Tài nguyên nước dưới đất, hiện trạng khai thác, sử dụng và các vấn đề cần bảo vệ

Tài nguyên nước dưới đất:

Cấu trúc các tầng chứa nước cần bảo vệ: rà soát, viết lại phần mô tả tầng chứa nước. Phân vùng mức chứa nước thì phải tổng hợp theo lưu lượng và tỷ lưu lượng lỗ khoan và phân ra vùng nghèo, giàu. Rà soát, tính toán lại trữ lượng nước dưới đất theo kết quả rà soát diện phân bố và phân vùng đẳng bề dày các tầng chứa nước.

Đánh giá ttrữ lượng nước dưới đất: Rà soát lại thuật ngữ. Đối với phần ô nhiễm nhiễm mặn phần trữ lượng, bổ cập tính theo lượng mưa là không hợp lý cần phải tỉnh theo các phương pháp khác có độ tin cậy cao hơn.

Chất lượng nước dưới đất rà soát, viết phân tích lại. Đối với các chỉ tiêu ngoài QCVN 09-MT:2015/BTNMT đề án không lấy mẫu, không phân tích nên không cần đánh giá. Bỏ phần diễn biến mực nước ở phần này đi.

Hiện trạng khai thác sử dụng và các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm nước dưới đất:

Nội dung hiện trạng khai thác phù hợp. Tuy nhiên, Phần mức độ cạn kiệt đánh giá bằng 17 giếng khai thác tập trung là chưa phản ánh đầy đủ, cần đánh giá hiện trang khai thác nước dưới đất cả đô thị. Bổ sung thêm thông tin của các lỗ khoan quan trắc.

Hiện trạng và phân loại các nguồn thải: báo cáo đã tổng hợp tương đối đầy đủ hiện trạng các nguồn thải gồm bãi chôn lấp chất thải, bãi rác, nghĩa trang và các nguồn nước thải. Tuy nhiên, số liệu đề nghị xem lại.

Hiện trạng ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất: Báo cáo đã trình bày tương đối đầy đủ về hiện trạng ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất tại vùng nghiên cứu, tuy nhiên về mức độ ô nhiễm chưa được báo cáo thể hiện. Đề nghị bổ sung.

Các giải pháp kỹ thuật bảo vệ nước dưới đất

Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: Đề nghị làm rõ thông tin UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Rà soát, phân tích những kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác của tỉnh so với kết quả mới của đề án đô thị Quãng Ngãi. Nếu có số liệu mới chứng minh được cần phải điều chỉnh các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất thì phân tích, xác định và khoanh vùng và kiến nghị cơ quan quản lý điều chỉnh. Nếu không có số liệu mới cập nhật, bổ sung thì không khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong phạm vi đề án đô thị. Bởi nếu thực hiện nội dung này sẽ chồng chéo về nội dung thực hiện.

Phương án khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất:Tính toán nhu cầu sử dụng nước lấy theo giá trị tối đa tiêu chuẩn chung xem xét lại xem có phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của vùng, địa phương. Phương án khai thác cần đổi tên và bổ sung thêm bãi giếng phù hợp với năng lực của nguồn nước. Luận chứng phương án 3 có phù hợp với quy hoạch hay không. Xem xét lại bố trí các công trình vành đai khai thác. Bổ sung thêm giải pháp khai thác nguồn nước bằng hình thức thấm lọc ven sông Trà Khúc.

Phương án hồi phục trữ lượng, chất lượng nước dưới đất: rà soát lại các vùng mực nước động cho phép tại các giếng khai thác. Vận dụng các tiêu trí khoanh vùng phù hợp với khu vực. Đề xuất các giải pháp phục hồi là chưa phù hợp cần xem xét lại.  

Khoanh vùng bảo vệ miền cấp cho các tầng chứa nước: Rà soát lại diện phân bố của các tầng chứa nước lộ trên mặt. Về nội dung bảo vệ miền cấp cho các tầng chứa nước từ các đoạn sông có quan hệ thủy lực cần xác định rõ những đoạn sông nào cung cấp cho nước dưới đất, mức độ quan hệ thủy lực để có giải pháp bảo vệ miền cấp cho nước dưới đất từ nước sông. Các biện pháp bảo vệ miền cấp cần rà soát lại đảm bảo tính khả thi để áp dụng thực tế.

Khoanh vùng bảo hộ vệ sinh cho các công trình lấy nước sinh hoạt: rà soát lại nội dung này theo các quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Thiết kế mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất: Về thiết kế mạng quan trắc giám sát mặn: do ranh giới mặn chỉ một khoảnh nhỏ nằm trong đô thị nên khi thiết kế nên xem xét diện rộng hơn ở ngoài phạm vi đô thị, kết hợp với đường hạ thấp mực nước để lựa chọn vị trí phù hợp. Hiện trạng mạng quan trắc địa phương cần thống kê lại các giếng

Kết luận và kiến nghị:

Cần nêu ngắn gọn các kết quả đạt được theo mục tiêu của đề án. Cập nhật kết quả sau khi rà soát, tính toán các nội dung theo góp ý của đề án.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước Kiều Văn Thế cho biết, Trung tâm đã nhận được biên bản thẩm định của ban chuyên môn. Qua các ý kiến đóng góp, trung tâm nhất trí tiếp thu, trên cơ sở đấy thì sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh sửa sản phẩm. Vấn đề nào chưa hiểu thì sẽ làm việc các thành viên trong tổ thẩm định.

Kết thúc cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy rất cảm ơn hội đồng thẩm định và mong muốn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước tiếp tục sửa chữa hoàn thiện hồ sơ sản phẩm sớm để trình hội đồng đúng thời gian.

                                                   Toàn cảnh họp trực tuyến.