Họp trực tuyến rà soát triển khai 05 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2022

Sáng ngày 09/02/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp rà soát 05 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2022. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham dự có Phó tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia Tống Ngọc Thanh                                                        chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Các chủ nhiệm đề án cho biết, theo Công văn của Tổng đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chỉ đạo, các đơn vị đã tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung khối lượng toàn dự án nhằm giảm tối đa khối lượng nhưng vẫn đáp ứng mục tiêu của dự án. Chi tiết nội dung khối lượng đề nghị điều chỉnh như sau:

Đề nghị điều chỉnh đối tượng và phạm vi

– Lý do điều chỉnh: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 và Khoản 1, Điều 15 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT. Các nguồn nước phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường là các sông liên tỉnh, liên quốc gia theo các Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 và Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021.

– Tiêu chí lựa chọn các nguồn nước thực hiện trong dự án này như sau: Tiêu chí 1 (theo Khoản 5, Điều 3, Thông tư 76) chảy qua các khu đô thị hoặc khu công nghiệp, làng nghề… có nhiều các hoạt động khai thác sử dụng nước cũng như xả nước thải vào nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội;  tiêu chí 2 (theo Khoản 4, Điều 3, Thông tư 76) chất lượng nước các đoạn sông đang bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm.

Công tác điều tra, khảo sát bổ sung thông tin về các điểm xả nước thải

– Nội dung điều chỉnh: Đối với các sông không điều chỉnh đối tượng và phạm vi khối lượng thực hiện giữ nguyên không thay đổi. Đối với các sông có điều chỉnh đối tượng và phạm vi thì điều chỉnh khối lượng điều tra các sông cho phù hợp với thực tế.

– Lý do điều chỉnh: tổng hợp, rà soát các tài liệu thu thập tại Trung Ương và Địa phương và do điều chỉnh phạm vi và đối tượng thực hiện.

Công tác lấy và phân tích các mẫu nước để xác định chất lượng nguồn nước và chất lượng nguồn thải

– Nội dung điều chỉnh: Chỉ tiêu phân tích: Căn cứ Khoản 1 Điều 82, thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định thông số để đánh giá sức chịu tải của nguồn nước gồm: COD, BOD5, NH4+, tổng N và tổng P. Do đó, dự án điều chỉnh 2 thông số NO3 , và PO42- thành tổng N và tổng P; khối lượng lấy và phân tích mẫu.

– Lý do điều chỉnh: do điều chỉnh phạm vi và đối tượng thực hiện; điều chỉnh giảm phân đoạn các sông đánh giá.

Công tác đo lưu lượng dòng chảy các đoạn sông

– Nội dung điều chỉnh: Rà soát khối lượng đo bổ sung trên cơ sở kế thừa các điểm phân đoạn sông theo quyết định 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia đến năm 2025. Đối với các sông có điều chỉnh đối tượng và phạm vi thì điều chỉnh khối lượng đo đạc các sông.

– Lý do điều chỉnh: kế thừa các điểm phân đoạn sông theo quyết định 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021.

Công tác tổng hợp, xử lý tài liệu

– Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khối lượng từ tính theo 10km sang  tính theo các đoạn sông.

– Lý do điều chỉnh: để phù hợp với thực tế đánh giá theo các đoạn sông

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải bằng phương pháp mô hình

– Nội dung điều chỉnh:

+ Điều chỉnh các công tác: Xác định danh mục nguồn xả nước thải vào nguồn nước, Xác định các chất ô nhiễm có trong nguồn nước thải, Đánh giá sơ bộ nguồn tiếp nhận thực hiện nồng ghép với công tác tổng hợp tài liệu.

+ Đối với mô hình dòng chảy: Dự án sẽ kế thừa toàn bộ kết quả nghiên cứu các dự án trước đây. Tiến hành tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu và cập nhật mô hình dòng chảy của các lưu vực sông. Điều chỉnh các công tác thuộc nội dung xây dựng mô hình dòng chảy tính theo thông tư 36/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 thực hiện từ bước 2 đến bước 6.

+ Đối với mô hình chất lượng nước: tiến hành xây dựng cho các đoạn sông đánh giá bằng phương pháp mô hình.

+ Điều chỉnh khối lượng tính theo đoạn sông.

– Lý do điều chỉnh: Kế thừa các kết quả dự án đã thực hiện; để phù hợp với thực tế đánh giá theo các đoạn sông.

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải bằng phương pháp gián tiếp

– Nội dung điều chỉnh:

+ Điều chỉnh các công tác: Xác định danh mục nguồn xả nước thải vào nguồn nước, Xác định các chất ô nhiễm có trong nguồn nước thải, Đánh giá sơ bộ nguồn tiếp nhận thực hiện nồng ghép với công tác thu thập tài liệu.

+ Điều chỉnh khối lượng tính theo đoạn sông.

– Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với thực tế đánh giá theo các đoạn sông.

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải bằng phương pháp trực tiếp

– Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh sông không thực hiện phương pháp trực tiếp; điều chỉnh khối lượng tính theo đoạn sông.

– Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với thực tế đánh giá theo các đoạn sông.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao kết quả rà soát, điều chỉnh nội dung, khối lượng và dự toán 05 Dự án của các đơn vị. Tuy nhiên, các đơn vị cần phải tiếp tục rà soát kỹ lại dự án thống nhất lại trình lên trung tâm phê duyệt.

                                                      Toàn cảnh cuộc họp.