Họp trực tuyến rà soát đề cương báo cáo tổng kết Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – giai đoạn II

Sáng ngày 09/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát đề cương báo cáo tổng kết Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – giai đoạn II. Tham dự cuộc họp có Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính và các chủ nhiệm hợp phần đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

                                           Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Bá Quyền cho biết, đối với 3 đô thị Cà Mau, Long Xuyên, Vĩnh Yên của đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”- giai đoạn II của, ngày 5 tháng 9 năm 2021 Ban Điều tra tài nguyên nước đã có văn bản thẩm định, đánh giá lại hồ sơ sản phẩm, cụ thể như sau.

– Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – đô thị Long Xuyên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tiếp thu gần như là triệt để, có một số vấn đề liên đoàn bảo lưu. Tuy nhiên xét về tính kỹ thuật thì Ban thấy vẫn chưa hợp lý vì thế đề nghị tiếp tục bổ sung chỉnh sửa đối với nội dung. Đặc biệt là phần hiện trạng khai thác và diễn biến hiện trạng khai thác nước dưới đất, rà soát lại phương án khai thác.

– Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – đô thị Cà Mau Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã tiếp thu và chỉnh sửa. Tuy nhiên đề nghị chủ nhiệm dự án tiếp thu , chỉnh sửa bổ sung nhu cầu khai thác, sử dụng nước và phương án khai thác đến năm 2050 cho phù hợp, nhất quán với các đô thị của giai đoạn II. Hiện nay, báo cáo mới tính đến năm 2030. Các nội dung khác cần chỉnh sửa, ban đã có có văn bản thẩm định gửi đơn vị đề nghị đơn vị chỉnh sửa, bổ sung.

– Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – đô thị Vĩnh Yên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Bắc cũng đã tiếp thu, chỉnh sửa. Tuy nhiên, còn một số nội dung liên đoàn chưa chỉnh sửa theo văn bản thẩm định như: phần đánh giá trữ lượng để đảm bảo tính thuyết phục cần bổ sung phương pháp, số liệu; Khoanh định vùng hạn chế thì bổ sung khoanh định vùng hạn chế 4; Báo cáo chuyên đề với báo cáo tổng hợp không thống nhất với nhau. Các nội dung cần chỉnh sửa chi tiết, ban đã có có văn bản thẩm định gửi đơn vị đề nghị đơn vị chỉnh sửa, bổ sung.

Đối với 5 đô thị Bắc Ninh, Quãng Ngãi, Tuy Hòa, Rach Giá, Bạc Liêu của dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”- giai đoạn II thực hiện năm 2021 đến nay các công tác cơ bản đã xong. Các đơn vị đã gửi hồ sơ cho các thành viên hội đồng phản biện. Dự kiến là cuối tháng 9 sẽ trình hội đồng trung tâm phê duyệt.

Cũng theo ông Quyền cho biết, hồ sơ sản phẩm đề án tổng thể theo quyết định phê duyệt bao gồm báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kết quả thực hiện của từng đô thị, báo cáo tóm tắt của các đô thị, báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Kèm theo hồ sơ là các bản đồ, các phụ lục, cơ sở dữ liệu, sổ tay hướng dẫn và alat bản đồ thu nhỏ.

Đối với báo cáo thuyết minh tổng hợp thì Ban Điều tra tài nguyên nước đã xây dựng đề cương. Để thống nhất thì đề cương giai đoạn II phải bám sát với đề cương gian đoạn I. Ban đã đưa ra bố cục và nội dung cần thực hiện cho từng hạng mục cụ thể. Yêu cầu các chủ nhiệm đề án hợp phần nghiên cứu và chuẩn bị những nội dung, thông tin để cật nhật vào báo cáo. Rà soát lại nội dung, thông tin các phụ lục, các bản đồ, các hình vẽ theo mẫu.

Kết thúc cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy yêu cầu các chủ nhiệm hợp phần dự án phải đồng bộ về nội dung, phương pháp và cách thể hiện hồ sơ sản phẩm. Các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

                                                                    Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.