Họp trực tuyến rà soát báo cáo kết quả triển khai các đề án, nhiệm vụ chuyên môn

Sáng ngày 26/08/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến rà soát báo cáo kết quả triển khai các đề án, nhiệm vụ chuyên môn. Chủ trì cuộc họp là Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc cho biết, hiện nay Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia miền bắc có 3 nhiệm vụ chuyên môn đã quá thời gian thực hiện. Theo quy định của bộ thì đối với nhiệm vụ chuyên môn thì thời gian thực hiện là 5 năm. Nguyên nhân là do nguồn vốn giải ngân cho dự án còn hạn chế. Đề nghị liên đoàn nắm bắt được nội dung ý tưởng đưa ra giải pháp, tiến hành rà soát lại 3 dự án nêu trên.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Chí Nghĩa – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo của trung tâm thì liên đoàn cũng đã đưa ra phương án cụ thể cho từng dự án. Cụ thể đại diện chủ nhiệm các dự án báo cáo kế hoạch điều chỉnh như sau:

Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”

Dự án kéo dài từ 2011-2021, với tổng số vốn là 34 tỷ, đến nay dự án mới thực hiện được 38%. Hiện nay đang có 2 dự án lớn mở mới là dự án “Bản đồ 100.000” và dự án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia” có nhiều hạng mục công việc liên quan đến việc kế thừa của dự án Lô – Gâm. Nếu dự án này tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ nội dung hai dự án mới.

Tình hình thực hiện: Trên lưu vực sông Chảy thì đã hoàn thiện sản phẩm, các hạng mục công tác đã đầy đủ, tuy nhiên số liệu điều tra cơ bản khá cũ. Đối với lưu vực sông Lô đã hoàn thiện được một phần, kết thúc phần sông con và hoàn thành công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp thượng nguồn sông Lô. Riêng lưu vực sông Gâm và Phó Đáy đến nay vẫn chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào.

Đề xuất điều chỉnh: vẫn giứ nguyên mục tiêu nhưng thay đổi phạm vi dự án, đổi tên dự án, thiết kế nội dung để bổ sung và cập nhật số liệu trên các sông có số liệu điều tra cũ, nghiệm thu bàn giao sản phẩm vào năm 2023. Định hướng là sẽ hoàn thiện phần sản phẩm trên hai lưu vực sông Lô và sông Chảy, còn hai lưu vực còn lại thì sẽ đề xuất tách toàn bộ khối lượng sông Gâm và Phó Đáy sang các dự án mở mới.

Dự án: “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ”

Dự án được phê duyệt từ năm 2013, tổng số vốn đã điều chỉnh tới năm 2021 là 24,2 tỷ đến nay đã thực hiện được 40,5%. Tình hình thực hiện:

– Đối với điều tra tài nguyên nước mặt: từ năm 2014-2017, đã hoàn thiện hồ sơ sản phẩm cho khu vực thành phố Móng Cái, huyện Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Lưu; năm 2020 thì thực hiện công tác ngoại nghiệp của lưu vực sông Ba Chẽ.

– Đối với điều tra tài nguyên nước dưới đất: tính đến năm thấng 6 năm  2021 đã hoàn thiện hồ sơ sản phẩm cho thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, Đầm Hà, Bình Lưu và điều tra ngoại nghiệp huyện Tiên Yên.

Đề xuất điều chỉnh: giữ nguyên tên dự án và mục tiêu, điều chỉnh tiến độ thực hiện đến năm 2023 và cắt giảm khối lượng công việc so với quyết định 174 của dự án.

Dự án: “Điều tra, đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội lưu vực sông Cả”

Dự án đã tiến hành thu thập, rà soát thông tin dữ liệu và triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Cả, với tổng diện tích 17900 km2.

Đề xuất điều chỉnh: giữ nguyên tên dự án và mục tiêu, điều chỉnh kế hoạch thực hiện của dự án đến năm 2024. Năm 2022, xây dựng hệ thống thông tin chuyển đổi số; điều tra , đánh giá tài nguyên nước.

Kết thúc cuộc hop, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đề nghị Liên đoàn tiếp tục rà soát lại, đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp trình lên Trung tâm.

                                                            Toàn cảnh cuộc họp.