Họp trực tuyến nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2

Chiều ngày 01/09/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2. Chủ trì cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh –Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng tham gia có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Điều tra tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2 với giá trị 12 tỷ, tiết kiệm 10% cho phòng chống dịch covid. Với nguồn vốn trên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã giao khối lượng cụ thể cho các đơn vị như sau:

 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc được giao cho dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam được giao cho dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Cửu Long và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung được giao cho dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Côn – Hà Thanh và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”.

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được giao cho dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”.

Kết thúc cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đề nghị các đơn vị triển khai lập kế hoạch chi tiết bổ sung cho dự án mới vừa được phê duyệt gửi trình lên Ban Kế hoạch – Tài chính.

                                                                  Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.