Họp trực tuyến Báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Sáng ngày 15/09/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài ngyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham gia cuộc họp trực tuyến Báo cáo thứ trưởng về Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Chủ trì cuộc họp là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có các đơn vị liên quan.

                     Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp trực tuyến.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Theo ông Tống Ngọc Thanh, hiện nay, về quan trắc tài nguyên nước chỉ có Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tuy nhiên chưa quy định đầy đủ đối với các dạng quan trắc thủ công, bán tự động, tự động. Đối với tài nguyên nước mặt chưa có quy định kỹ thuật. Vì vậy, để triển khai công tác quan trắc tài nguyên nước mặt, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thực hiện theo Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn nhưng còn nhiều bất cập do ngành thủy văn khác với ngành tài nguyên nước.

Quan trắc thủy văn bao gồm các yếu tố H (mực nước), Q (lưu lượng nước), T (nhiệt độ), U (độ ẩm), bùn cát tại các trạm thủy văn, thủy văn – tài nguyên nước. Quan trắc tài nguyên nước bao gồm các yếu tố, thông số: Mực nước; lưu lượng nước; lưu lượng chất lơ lửng; thông số phân tích chất lượng nước tại hiện trường gồm: pH, nhiệt độ (T0), hàm lượng oxi hòa tan (DO), độ dẫn điện (EC), độ đục (NTU); thông số phân tích chất lượng nước trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước cũng hoàn toàn khác biệt với công tác dự báo thủy văn. Các yếu tố dự báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt bao gồm: Mực nước, Tổng lượng nước; Lượng nước có thể khai thác sử dụng; Sự biến đổi thành phần hóa học cơ bản của nước; Xu thế mức độ ô nhiễm, xâm nhập mặn; Cảnh báo nguy cơ cạn kiệt, thiếu nước; Cảnh báo khả năng đáp ứng của nguồn nước cho các mục đích khai thác sử dụng chủ yếu; Cảnh báo khả năng tiếp nhận và sức chịu tải của nguồn nước; Cảnh báo khả năng đáp ứng chất lượng của nguồn nước cho các mục đích khai thác sử dụng chủ yếu tại các vị trí thực hiện quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, trên phạm vi lưu vực sông, tỉnh, thành phố, nguồn nước nội tỉnh, liên tỉnh.

Đối với công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định kỹ thuật cho dạng công tác này. Để thực hiện công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước, Trung tâm đã chủ động xây dựng Lưu đồ quy trình thực hiện dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và được đưa vào ISO 2015 bao gồm các bước thực hiện dự báo, cảnh báo tài nguyên nước tuy nhiên chưa thể hiện hết với các loại hình dự báo hiện nay. Đối với định mức kinh tế – kỹ thuật, có Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước nhưng chủ yếu đề cập đến quan trắc, dự báo tài nguyên nước dưới đất theo phương pháp thống kê, chưa đề cập đến các phương pháp khác và cũng chưa đầy đủ với các yếu tố và loại hình quan trắc dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

“Việc thiếu văn bản quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật gây khó khăn cho các cấp quản lý và cán bộ kỹ thuật trong việc thực hiện công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước để tạo hành lang pháp lý cho công tác này là rất cần thiết” – Ông Tống Ngọc Thanh đánh giá.

Báo cáo tại cuộc họp về hiện trạng công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia cho biết, mạng lưới quan trắc tài nguyên nước quốc gia bao gồm các trạm quan trắc nước mặt và các công trình quan trắc nước dưới đất. Hiện nay, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang vận hành 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt từ năm 2013. Ngoài ra, hiện nay có 7 trạm quan trắc nguồn nước xuyên biên giới do Cục Quản lý tài nguyên nước quản lý và 90 trạm lồng ghép Thủy văn- tài nguyên nước (Quyết định 432/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ do Tổng cục Khí tượng Thủy văn quản lý. Ngoài ra, còn có các trạm quan trắc được vận hành bởi mạng địa phương và mạng dùng riêng.

Với mạng quan trắc nước dưới đất hiện nay, Trung tâm Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đang vận hành từ năm 1988 đến nay, bao gồm 941 công trình quan trắc trong đó có 134 công trình quan trắc tự động, 491 công trình quan trắc bán tự động, 316 công trình quan trắc thủ công.

Trong năm 2021, Bộ TN&MT tiếp tục phê duyệt và thực hiện bổ sung xây dựng hoàn thiện mạng quan trắc quốc gia tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 9 điểm với 31 công trình quan trắc (nguồn vốn WB, giai đoạn 2), thực hiện đầu tư dự án xây dựng 66 điểm với 81 công trình quan trắc khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, tiến tới năm 2025 sẽ hoàn thiện mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước dưới đất trên 5 vùng quan trắc (Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ) theo hướng tự động hóa, đồng bộ, hiện đại.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước tuy được thực hiện từ rất lâu và là nhiệm vụ thường xuyên được Bộ TN&MT giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, nhưng chưa được hoàn thiện về văn bản pháp lý, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật để có căn cứ thực hiện công tác này.

Ông Nguyễn Ngọc Hà cũng cho biết, dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và các quy định khác có liên quan; đảm bảo kế thừa và bổ sung Thông tư ban hành quy định kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước; Nội dung kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật về quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước phải bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu và minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế ở trung ương và địa phương.

Theo đó, Thông tư “Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước” sẽ được áp dụng thực hiện cho các công việc sau: Công tác quan trắc tài nguyên nước (Quan trắc tài nguyên nước mặt, Quan trắc tài nguyên nước dưới đất); Công tác nội nghiệp (Nội nghiệp của quan trắc viên, Nội nghiệp văn phòng, Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo TNN). Thông tư này áp dụng với hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước quốc gia; các tổ chức, cá nhân có hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Dự thảo Thông tư được kết cấu gồm ba (03) phần với bốn (04) phụ lục, cụ thể như sau: Phần I: Quy định chung; Phần II: Quy định kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Phần III: Định mức Kinh tế – Kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; và 04 phụ lục quy định nội dung, sản phẩm quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Góp ý tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham dự cũng đánh giá sự cần thiết của việc xây dựng Thông tư “Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước”. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến bổ sung về các nội dung và tiến độ hoàn thành dự thảo Thông tư nhằm hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đơn vị  tại cuộc họp. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam vận dụng linh hoạt, kế thừa các quy định đã ban hành, tránh chồng chéo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Thông tư; kịp thời đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân quan tâm đến Dự thảo Thông tư.

                                                        Toàn cảnh họp trực tuyến.