Họp trực tuyến báo cáo về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi

Chiều ngày 30/08/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc và ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến báo cáo về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi. Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Lê Công Thành, cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan về công tác xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, trong tháng 7/2021, Cục đã tham mưu trình lãnh đạo Bộ ký, ban hành công văn về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 gửi đến các Bộ, ngành và địa phương để tổng kết việc thi hành Luật Tài nguyên nước. Đến ngày 29/8/2021, đã có 43/63 địa phương, 06 Bộ gửi Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012.

Qua tổng hợp báo cáo, từ khi luật Tài nguyên nước năm 2012 ban hành, 43 địa phương nêu trên đã ban hành 275 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thi hành Luật; cấp mới 14.424 Giấy phép tài nguyên nước trên tổng số 20.466 giấy phép đã cấp từ trước đến nay; triển khai 2.461 cuộc thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước đối với 12.851 đối tượng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, qua đó phát hiện và xử lý 1.027 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước với tổng số tiền phạt là gần 35 tỷ đồng.

                                    Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chủ trì tại cuộc họp trực tuyến

Để phục vụ công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước 2012, các ý kiến của các địa phương tập trung vào các nội dung chính như sau: Quy định cụ thể, hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật (xác định danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp, cơ chế chính sách ưu đãi tài chính đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động tái sử dụng nước thải, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; quan trắc, giám sát tài nguyên nước, việc tái sử dụng nước thải…). Quy định, xác định rõ trách nhiệm, phân công, phân cấp cụ thể trong việc quản lý tài nguyên nước giữa các cơ quan, bộ ngành, các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt giữa lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực thủy lợi.

Cùng với đó, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều phối lưu vực sông; Sửa đổi, quy định rõ về nguồn tài chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; tăng cường các nguồn kinh phí phục vụ các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tài nguyên nước; tái đầu tư cho hoạt động tài nguyên nước.

Đồng thời, quy định rõ về thời điểm đề nghị cấp phép tài nguyên nước cụ thể đối với từng trường hợp và có chế tài, quy định để đảm bảo tực hiện (chưa vận hành, đã vận hành, đối với các công trình thủy lợi; hiện nay hầu hết các chủ đầu tư chỉ thực hiện nộp hồ sơ cấp phép khi công trình sắp đi vào vận hành). Đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho địa phương trong công tác cấp giấy phép TNN; điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với các luật liên quan như luật thủy lợi, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quy hoạch; Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực tài nguyên nước;…

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến, trên cơ  sở  tổng  hợp  các báo  cáo  tổng  kết  thi hành  Luật  từ  các  Bộ, ngành, địa  phương và tổ chức nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm qua quá trình thực thi Luật trong công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, Cục Quản lý tài nguyên nước đã xây dựng và hoàn thành 4/4 tài liệu theo quy định để báo cáo Lãnh đạo Bộ xin chủ trương thực hiện đăng tải, lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, gồm: Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; Dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Dự thảo Đề cương dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới năm 2022 gồm 31 nhiệm vụ (2 nhiệm vụ cấp cơ sở, 29 nhiệm vụ cấp Bộ). Trong đó, Cục Quản lý tài nguyên nước đề xuất 19 nhiệm vụ, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đề xuất 1 nhiệm vụ, Trung tâm Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia đề xuất 3 nhiệm vụ, Viện Khoa học tài nguyên nước đề xuất 8 nhiệm vụ.

Về tiến độ thực hiện, Cục Quản lý tài nguyên nước dự kiến đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, gửi hồ sơ lấy ý kiến vào đầu tháng 9/2021;  Hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào đầu tháng 10/2021; Hoàn thiện Hồ sơ, tiếp thu, giải trình ý kiến Bộ Tư pháp và trình Chính phủ đưa vào chương trình họp vào đầu tháng 11/2021; Chỉnh lý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trên cơ sở Nghị quyết cuộc họp của Chính phủ và gửi đến Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh trong tháng 12/2021; Chính phủ gửi Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đến Ủy ban thường vụ Quốc hội để lập dự kiến chương trình xây dựng Luật trước tháng 3/2022.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung trí tuệ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước để trình Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng đề nghị, Cục cần phối hợp các đơn vị nghiên cứu các luật tài nguyên nước của một số quốc gia trên thế giới, vận dụng phù hợp với tình hình phát triển ở Việt Nam. Cục Quản lý tài nguyên nước cần sớm hoàn thành khung logic để đảm bảo quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước một cách thống nhất, xuyên suốt, chặt chẽ và hiệu quả. “Nội dung sửa đổi luật cần lưu ý các nội dung về chuyển đổi số, quản lý thông minh nguồn nước, xã hội hóa trong lĩnh vực nước; điều tra cơ bản tài nguyên nước mưa, nước mặt, hồi phục nước ngầm… là những vấn đề cần được xem xét trong sửa đổi Luật tài nguyên nước 2012” – Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo.

                                                Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.