Họp tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua IV – Bộ Tài nguyên và Môi Trường

Sáng ngày 17/12/2019 Tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia diễn ra cuộc họp tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua IV – Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham dự có Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&DTTN Quốc Gia, đại diện Cục quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường.

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2018, trong năm 2019 Khối thi đua IV tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thi đua sôi nổi , sâu rộng trong lĩnh vực hoạt động nhằm hoàn thành các nội dung, mục tiêu thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; trong đó nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ , kế hoạch, nhiệm vụ chương trình công tác năm 2019 góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành tài nguyên môi trường, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành năm 2019.

Nét nổi bật là đã tập trung công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ TN&MT và của từng địa phương. Tích cực, chủ động trong xây dựng môi trường đầu tư an toàn và minh bạch hơn, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, lấy doanh nghiệp và người dân làm đối tượng phục vụ; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 và cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh.
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
– Phối hợp cùng cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức Đoàn thể trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả chất lượng.
– Nâng cao nhận thức đề cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và của mỗi công chức, viên chức, người lao động đối với công tác thi đua, khen thưởng.
– Khuyến khích các tập thể cá nhân ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác thi đua khen thưởng gắn với kết quả đánh giá công chức viên chức.
– Chấp hành các quy định về văn hóa công sở tổ chức thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng đạt hiệu quả cao hơn gắn công tác thi đua khen thưởng với việc hoàn thành các nội dung công tác chuyên môn của Ngành Tài nguyên môi trường
– Tiếp tục rà soát đơn giản thủ tục hành chính đề xuất những nội dung cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng Triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của ngành gắn với cải cách hành chính tạo môi trường làm việc điện tử nâng cao hiệu quả công việc
– Thường xuyên thay đổi nội dung hình thức phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tiếp thực trọng tâm hiệu quả bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị
– Quan tâm xây dựng các gương điển hình tiên tiến và đổi mới công tác khen thưởng Tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Một số hình ảnh trong cuộc họp:

 

Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước