Họp rà soát điều chỉnh nhiệm vụ Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022

Sáng ngày 11/08/2022 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đã diễn ra cuộc họp rà soát điều chỉnh nhiệm vụ Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022. Chủ trì cuộc họp là Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham dự có Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy; đại diện Lãnh đạo Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Kế hoạch tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Đại diện các đơn vị tham gia Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước Lê Thị Mai Vân cho biết, theo công văn chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, các đơn vị đã tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung khối lượng của nhiệm vụ Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022. Chi tiết nội dung và khối lượng đề nghị điều chỉnh như sau:

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ: Công tác ngoại nghiệp điều chỉnh mức độ đi lại trung bình sang tốt theo thực tế căn cứ thẻo QDD2000/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2019. Nội nghiệp do thay đổi chế độ đo từ tự ghi sang thủ công cụ thể: 73 công trình có đầu đo bị hỏng trên tổng số 156 công trình. Bổ sung thêm 15 công trình duy tu bảo dưỡng.

Vùng Bắc Trung Bộ: Công tác ngoại nghiệp điều chỉnh mức độ đi lại trung bình sang tốt theo thực tế. Nội nghiệp do thay đổi chế độ đo từ tự ghi sang thủ công cụ thể: 81 công trình có đầu đo bị hỏng trên tổng số 167 công trình. Bổ sung thêm 04 công trình duy tu bảo dưỡng.

Vùng Tây Nguyên: Hiện có 55 công trình tự ghi vẫn hoạt động tốt nên không có thay đổi. Bổ sung thêm 02 công trình duy tu bảo dưỡng.

Vùng Nam Trung Bộ:  Công tác ngoại nghiệp điều chỉnh mức độ đi lại trung bình sang tốt theo thực tế căn cứ thẻo QDD2000/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2019. Có 4 công trình có đầu đo bị hỏng trên tổng số 41 công, tuy nhiên đơn vị đã tiến hành sửa chữa xong.

Vùng Nam Bộ:

– Quan trắc Ngoại nghiệp: Công trình Q822 từ tháng 1-4 không vào quan trắc được. Từ tháng 9 tháng 12 có 08 công trình từ thủ công chuyển lên quan trắc tự động và 04 công trình từ Bán tự động lên Tự động.

– Quan trắc Nội nghiệp: Nội nghiệp do thay đổi chế độ đo từ tự ghi sang thủ công cụ thể: 79 công trình có đầu đo bị hỏng. Từ tháng 9 đến tháng 12 được trang bị thiết bị nên một số công trình chuyển từ thủ công và bán tự động sang tự động.

Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước Lê Thị Mai Vân, báo cáo tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, trên cơ sở số liệu quan trắc 7 tháng đầu năm, các đơn vị tham gia nhiệm vụ quan trắc cần tiếp tục tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung khối lượng cần điều chỉnh. Hoàn thiện điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022, lập báo cáo, sau đó trình lên trung tâm để trung tâm thẩm định lại.

Toàn cảnh cuộc họp