Họp Hội nghị xây dựng tiểu dự ánKiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan tắc tài nguyên và môi trường

Chiều ngày 12/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đã tham dự họp trực tuyến xây dựng tiểu dự án Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan tắc tài nguyên và môi trường. Chủ trì cuộc họp là Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường Nguyễn Bảo Trung, cùng tham gia có Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và các đơn vị liên quan trực thuộc Bô Tài nguyên và Môi trường.

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường là tiểu dự án thuộc Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường, phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp.

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường được xây dựng trên cơ sở cập nhật và kế thừa các Hệ thống thông tin đang được áp dụng tại các cơ quan quan có hoạt động quan trắc; cập nhật các định hướng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo Khung chính phủ điện tử 2.0 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 16/12/2019. Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường là tài liệu tham chiếu kỹ thuật để triển khai các nhiệm vụ, dự án phục vụ xây dựng hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.

Mục đích của việc ban hành Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường.

– Xác định bản quy hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin của hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường, trong đó có các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần, gắn liền ứng dụng công nghệ thông tin với các hoạt động nghiệp vụ.

– Cập nhật, bổ sung, nâng cấp những hạng mục thành phần của hệ thống thông tin hiện hữu sao cho phù hợp với định hướng chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng chính phủ điện tử định hướng Chính phủ số theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia; phù hợp với xu thế phát triển chung về kỹ thuật, công nghệ trên thế giới.

– Tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ, dùng chung dữ liệu quan trắc trong các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng như giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Chính phủ, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan khác trên phạm vi cả nước; hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, cung cấp hiệu quả các dịch vụ công, dịch vụ tích hợp lĩnh vực quan trắc tài nguyên và môi trường cho người dân và doanh nghiệp.

– Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả việc đầu tư dự án, nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, hướng tới triển khai chính phủ điện tử đồng bộ; tránh việc đầu tư trùng lặp, dàn trải, hiệu quả sử dụng mang tính ngắn hạn.

– Tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường Quốc gia.

– Định hình một mô hình kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu, tái cấu trúc cơ sở hạ tầng thông tin.

– Là cơ sở xác định các thành phần, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Hệ thống thông tin quan trắc tại các cơ sở có hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường; đề xuất và triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường.

Phạm vi của dự án: Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường được thực hiện trên quy mô quốc gia, áp dụng cho các nội dung triển khai đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

Nội dung dự án:

Kiến trúc tổng thể các thành phần bao gồm có mô hình tổng quát kiến trúc tổng thể, kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc thông tin và dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc công nghệ, kiến trúc hạ tầng, kiến trúc bảo mật.

Kiến trúc triển khai các thành phần gồm kiến trúc hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường tại các lĩnh vực, địa phương; cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia; kho dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường.

Góp ý tại cuộc họp, các thành viên tham gia hội nghị đều đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường. Tiểu dự án sẽ góp phần quan trọng đối với công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực quan trắc tài nguyên và môi trường ; đồng thời là cơ sở hành lang cho toàn bộ dự án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, các thành viên tham gia hôi nghị cũng đưa ra những góp ý chi tiết, cụ thể để hoàn thiện đề cương tiểu dự án về nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước Bùi Văn Toan cho rằng, đề cương cần nêu cơ chế, quy định rõ ràng cho các loại hình dịch vụ, nghiệp vụ đối với từng dịch vụ; cần nêu chi tiết cụ thể hơn cho lĩnh vực quan trắc tài nguyên môi trường; cần bổ sung hiện trạng hệ thống thông tin quan trắc tài nguyên nước quốc gia.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường Nguyễn Bảo Trung cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia hội nghị. Trên cơ sở những góp ý tại cộc họp, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường sẽ tiếp tục rà soát, tiếp thu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương.

                                                       Toàn cảnh cuộc họp.