Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 đô thị Vĩnh Yên

Sáng ngày 26/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 đô thị Vĩnh Yên. Chủ trì cuộc họp gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

                                       Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc được giao tiếp tục thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 đô thị Vĩnh Yên. Đến nay, Liên đoàn đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao năm 2021 thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và phù hợp mục tiêu, nhiện vụ của toàn Đề án.

Nội dung công việc thực hiện trong 6 tháng cuối năm gồm có: điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất (dự báo tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy, dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm nước dưới đất) và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tại đô thị (khắc phục các vấn đề về ô nhiễm, cạn kiệt của các tầng chứa nước; bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất). Tổng giá trị đạt 62% khối lượng giá trị dự toán được giao năm 2021.

Kết quả đạt được của đề án đã đánh giá được nguồn nước dưới đất ở đô thị Vĩnh Yên, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất cho đô thị Vĩnh Yên.

Sau khi nghe xong báo cáo, Hội đồng đã có những góp ý và tiến hành kiểm tra khối lượng và chất lượng của đề án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện trong 06 tháng qua.

Kết luận tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện của đề án do Liên đoàn thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của Hội đồng, sau khi Hội đồng kiểm tra xong thì phải chỉnh sửa, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

                                                                    Toàn cảnh họp trực tuyến.