Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 đô thị Quảng Ngãi

Sáng ngày 26/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 đô thị Quảng Ngãi. Chủ trì cuộc họp gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ tài nguyên nước.

                                        Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước được giao thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 đô thị Quảng Ngãi. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao năm 2021 thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và phù hợp mục tiêu, nhiện vụ của toàn Đề án, tóm tắt nội dung thực hiện trong 6 tháng cuối năm như sau:

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 các đô thị Quảng Ngãi: các dạng công tác được giao thực hiện gồm có các dạng công tác được giao thực hiện gồm có công tác khoan địa chất thủy văn; công tác bơm nước thí nghiệm lỗ khoan; công tác lấy và phân tích mẫu nước, công tác trắc địa; tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin dữ liệu; phân tích đánh giá; chuẩn bị nội dung, thông tin và biên tập các bản đồ; Dự báo tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình; bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tại đô thị. Tổng giá trị đạt 51% khối lượng giá trị dự toán được giao năm 2021.

Kết quả đạt được của đề án đã đánh giá được nguồn nước dưới đất ở đô thị Quảng Ngãi, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất cho đô thị Quảng Ngãi.

Sau khi nghe xong báo cáo, Hội đồng đã có những góp ý và tiến hành kiểm tra khối lượng và chất lượng của đề án do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước thực hiện trong 06 tháng qua.

Kết luận tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của Hội đồng, sau khi Hội đồng kiểm tra xong thì phải chỉnh sửa, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ.

                                                                     Toàn cảnh họp trực tuyến.