Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 các đô thị Long Xuyên, Tuy Hòa

Chiều ngày 25/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 các đô thị Long Xuyên, Tuy Hòa. Chủ trì cuộc họp gồm có Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

                                            Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung được giao thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 các đô thị Long Xuyên, Tuy Hòa. Đến nay, Liên đoàn đã hoàn thành toàn bộ khối lượng, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, tóm tắt nội dung thực hiện trong 6 tháng cuối năm như sau:

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 các đô thị Long Xuyên: các dạng công tác được giao thực hiện gồm có dự báo tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy; dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất; chuẩn bị nội dung, thông tin và biên tập các bản đồ; bảo vệ tài nguyên nước dưới đất với tổng giá trị đạt 81% khối lượng giá trị được giao năm 2021.

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn 2 các đô thị Tuy Hòa: các dạng công tác được giao thực hiện gồm bơm hút nước thí nghiệm lỗ khoan; lấy và phân tích mẫu nước; trắc địa; tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu; phân tích, đánh giá; chuẩn bị nội dung, thông tin và biên tập các bản đồ; dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy; bảo vệ tài nguyên nước với tổng giá trị đạt 39% khối lượng giá trị được giao năm 2021.

Kết quả đạt được của các đề án đã đánh giá được nguồn nước dưới đất ở đô thị Quảng Ngãi, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất cho đô thị Long Xuyên, Tuy Hòa.

Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các đề án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện được của các đề án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

 

                                                                     Toàn cảnh họp trực tuyến.