Hội thảo hoàn thiện nhiệm vụ “Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Bình”

Các ý kiến thống nhất: Quy hoạch bảo vệ nguồn TNN là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống dân sinh trong toàn tỉnh. Do đó, xây dựng quy hoạch cần làm đúng, làm trúng, phương án quy hoạch được lựa chọn cần có tính khả thi cao.

Từ tháng 7/2012, Sở TN&MT phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước (TNN) – Bộ TN&MT xây dựng dự thảo quy hoạch TNN mặt, gửi các Sở ban ngành tham gia đóng góp để hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Ngày 26/11/2012, Hội thảo hoàn thiện nhiệm vụ “Quy hoạch bảo vệ TNN mặt tỉnh Thái Bình” được tổ chức tại Sở TN&MT nhằm tiếp thu, giải trình và tổng kết các ý kiến đóng góp đã gửi về.  

Tới dự hội thảo có đại diện các Sở, ngành, các phòng ban liên quan. Đồng chí Đặng Phong Ba – phó giám đốc Sở chủ trì hội nghị;    

Đại diện đơn vị tư vấn, ông Đỗ Trường Sinh – trình bày nội dung kết quả chính của Quy hoạch. Bản dự thảo quy hoạch bao gồm 4 nội dung chính: đánh giá hiện trạng; kết quả tính toán dự báo; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương án quy hoạch và các đề xuất trong quy hoạch. Qua quá trình điều tra, thu thập số liệu về hiện trạng TNN mặt của Thái Bình, đơn vị tư vấn đã đánh giá hiện trạng chất lượng nước, hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, lập các loại bản đồ tương ứng. Kết quả tính toán dự báo dựa vào tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, môi trường, từ đó phân vùng mục tiêu chất lượng nước theo mục đích sử dụng nước, tính toán dự báo lưu lượng, tải lượng nguồn ô nhiễm từ các nguồn. Mục tiêu, chỉ tiêu quy hoạch được phân thành 2 giai đoạn, từ nay tới 2015 và từ 2015 tới 2020. Một số đề xuất về bổ sung mạng giám sát chất lượng nước, các văn bản dự án ưu tiên, bảo vệ nguồn nước cho từng sông cũng được nêu trong bản dự thảo quy hoạch.

hello_coba

Bên cạnh các ý kiến đã tổng hợp thành văn bản gửi về đơn vị tư vấn trước đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Các ý kiến thống nhất: Quy hoạch bảo vệ nguồn TNN là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống dân sinh trong toàn tỉnh. Do đó, xây dựng quy hoạch cần làm đúng, làm trúng, phương án quy hoạch được lựa chọn cần có tính khả thi cao. Một số ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Đơn vị tư vấn cần bám sát các văn bản của TW và địa phương về nguồn TNN mặt, từ đó đi sâu vào phần bảo vệ; Cần bám sát vào Kế hoạch Bảo vệ môi trường tới năm 2015, định hướng tới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Có ý kiến cho rằng một số đánh giá về hiện trạng TNN mặt chưa đầy đủ, chưa rà soát hết các đối tượng xả thải, nguồn xả thải vào môi trường TNN mặt. Bên cạnh chất thải từ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện trường học, làng nghề thì chất thải từ sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước cũng là vấn đề nhức nhối; chất thải không chỉ là nước thải mà còn là chất thải rắn… Cần có sự phân kỳ thời gian cho từng tiểu nhiệm vụ với giải pháp, kinh phí tương ứng, ưu tiên việc nào làm trước, việc nào làm sau. 

Đại diện đơn vị tư vấn trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội thảo. Thời gian còn lại để hoàn thiện dự án không nhiều, đơn vị tư vấn sẽ cố gắng rà soát lại mọi số liệu về hiện trạng, căn cứ xây dựng quy hoạch sẽ được nêu cụ thể, chi tiết hơn, bám sát các văn bản mới nhất của UBND tỉnh và Sở TN&MT Thái Bình. Phấn đấu hoàn thành quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2012./.

(Theo http://sotnmt.thaibinh.gov.vn)