Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Sáng ngày 08/01/2022 tại Trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh – chủ trì Hội nghị , đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Mở đầu Hội nghị, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Nguyễn Chí Nghĩa đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Nguyễn Chí Nghĩa                                                     báo cáo tại cuộc họp.

Theo ông Nguyễn Chí Nghĩa năm 2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc được Bộ và Trung tâm giao thực hiện 02 nhiệm vụ chính phủ, 03 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp, 01 nhiệm vụ đặc thù, 01 đề tài khoa học công nghệ, 1 nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường. Những kết quả chính đạt được của Liên đoàn trong năm 2021 như sau:

– Đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Liên đoàn đã hoàn thành công tác chuẩn bị; thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu thu thập; tiến hành điều tra thực địa, đo địa vật lý, lựa chọn vị trí và thi công, kết cáu ống chống ống lọc 24 lỗ khoan tại 10 vùng điều tra, tìm kiếm gồm: Đức Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Đặng Sơn tỉnh Nghệ An; Hải Thái tỉnh Quảng Trị; Nam Tuấn, Đông Khê, Minh Tâm và Triệu Nguyên tỉnh Cao Bằng; Gia Phú tỉnh Lào Cai; Ngọc Đồng tỉnh Phú Thọ và vùng Pú Hồng tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, Liên đoàn còn chủ động điều hành, tổ chức thực hiện việc rà soát và hoàn thành Báo cáo rà soát của 47 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước khác thuộc 11 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La; Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị phục vụ điều chỉnh các vùng điều tra, tìm kiếm giai đoạn 2 của toàn đề án

– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất đô thị Vĩnh Yên thuộc đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II”: Liên đoàn đã hoàn thành khối lượng công tác nội nghiệp cả hai nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; làm rõ được đặc điểm địa chất thủy văn, hiện trạng khai thác, nhiễm mặn của các tầng chứa nước,dự báo được tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy; đề xuất các giải pháp bảo vệ các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô- Gâm”: Liên đoàn đã hoàn thành công tác đo đạc dòng chảy kiệt tại các vị trí quan trọng không có trạm thủy văn, các dòng nhánh; đánh giá tài nguyên nước mặt; đánh giá tài nguyên nước dưới đất; lập mô hình trên sông chảy.

– Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ”: Liên đoàn đã hoàn thành các dạng công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; quan trắc lưu lượng bằng lưu tốc kế; điều tra bổ sung.

– Dự án “Điều tra đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế- xã hội lưu vực sông Cả”: Liên đoàn đã hoàn thành công tác thu thập, rà soát thông tin dữ liệu và triển khai công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước trên toàn bộ lưu vực sông Cả với diện tích là 17.900 km2; hoàn thành công tác chuẩn bị điều tra tài nguyên nước mặt trên diện tích 13.549 km2 và công tác chuẩn bị điều tra tài nguyên nước dưới đất trên diện tích 8.552 km2.

Nhiệm vụ “Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”: Liên đoàn đã hoàn thành công tác quản lý, chỉ đạo điều hành toàn bộ mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước; vận hành đo đạc, quan trắc mạng quan trắc TNN hiện có đảm bảo an toàn công trình quan trắc theo hướng dẫn của các thông tư và đề cương nội dung nhiệm vụ được phê duyệt; duy tu, bảo dưỡng thiết bị và công trình quan trắc; lấy, phân tích mẫu nước (mẫu toàn diện, mẫu sắt chuyên môn và mẫu nhiễm bẩn), xử lý số liệu lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu nước; tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, cập nhật cơ sở dữ liệu quan trắc.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Liên đoàn đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2022, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

– Đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: triển khai điều tra, đánh giá, tìm kiếm nguồn nước tại các vùng Xuân Áng, Phương Viên, Mỹ Thuận, Đại An tỉnh Phú Thọ, vùng Đồng Kỳ, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Dị và Bình Sơn tỉnh Bắc Giang. Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tiến độ phấn đấu hoàn thành công tác thi công thực địa xong trong 6 tháng đầu năm 2022

– Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô – Gâm: triển khai thực hiện điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt, điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tiến độ phấn đấu hoàn thành công tác thi công thực địa xong trong 6 tháng đầu năm 2022

– Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ: tiến hành thực hiện các hạng mục công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt; điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tiến độ phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022

– Dự án “Điều tra đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế- xã hội lưu vực sông Cả”: dự án triển khai thực hiện công tác phân tích ảnh viễn thám vùng núi cao, ven biên giới và công tác chuẩn bị điều tra nước dưới đất. Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tiến độ phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022

– Nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước: tổ chức thực hiện việc quản lý vận hành 2 mạng quan trắc Quan trắc Quốc gia TNN vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cần thực hiện tổng rà soát lại hiện trạng mạng lưới, công trình, thiết bị, dụng cụ, nhân lực…xây dựng phương án quản lý, vận hành, đo đạc thu thập số liệu, duy tu bảo dưỡng mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ năm 2022 đảm bảo chất lượng. Chú ý đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong thu thập số liệu quan trắc tại thực địa.

– Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – Xã hội bền vững: triển khai thực hiện các hạng mục công việc: lấy các mẫu nước để xác định chất lượng nguồn tiếp nhận và chất lượng nguồn thải trên phạm vi 6 sông; phân tích mẫu nước để xác định chất lượng nguồn tiếp nhận và chất lượng nguồn thải trên phạm vi 11 sông; tổng hợp xử lý tài liệu trên phạm vi 6 sông; tổng hợp, xây dựng các báo cáo, dự thảo về dòng chảy nhỏ nhất trên sông, suối trên phạm vi 11 sông; Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước bằng phương pháp gián tiếp; Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tiến độ trình Trung tâm phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2022.

– Nhiệm vụ quan trắc môi trường: Với kinh phí được giao 283 triệu đồng để triển khai thực hiện lấy và phân tích, xử lý kết quả 228 mẫu nước (128 mẫu vùng ĐBBB và 100 mẫu vùng BTB). Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tiến độ phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Liên đoàn trong năm 2021. Đồng thời đề nghị, trong những năm tiếp theo Liên đoàn tiếp tục duy trì và phát huy kết quả và thành tích đạt được, tiếp tục và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất. Tổng giám đốc tin tưởng Liên đoàn sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

                                                Toàn cảnh cuộc họp.