Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia

Sáng ngày 26/07/2022, tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia. Chủ trì hội nghị là Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc Tống Ngọc Thanh. Cùng tham dự có Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện lãnh đạo của các ban và các đơn vị trực thuộc trung tâm.

 Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh chủ trì hội nghị

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Triệu Đức Huy cho biết:

Tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi bùng phát dịch Covid-19. Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm QH&ĐTTNN quốc gia đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Kết quả đạt được của Trung tâm như sau:

– Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Trung tâm đang thực hiện công tác khảo sát thực địa, triển khai thi công 105 lỗ khoan trên phạm vi 54 vùng thuộc 10 tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã hoàn thành thi công 51 lỗ khoan tại 25 vùng: 32 lỗ khoan tại 13 vùng miền Bắc; 19 lỗ khoan tại 12 vùng miền Trung.

– 02 Dự án “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”: Trung tâm đã cơ bản hoàn thành hồ sơ kỹ thuật và tổ chức hội thảo liên quan đến hai dự án. Dự kiến nhiệm vụ lập Quy hoạch và trình Bộ trong năm 2022.

– Bên cạnh đó, Trung tâm đã giao nộp lưu trữ sản phẩm của Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II tại Cục Quản lý tài nguyên nước theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện công tác bàn giao sản phẩm Đề án tại 08 tỉnh có các đô thị mà Đề án đã triển khai thực hiện để phục vụ các cấp quản lý và khai thác, sử dụng.

– Trung tâm đang tiếp tục thực hiện 09 dự án về điều tra, đánh giá và bảo vệ tài nguyên nước: Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô Gâm; Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ; Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Điều tra đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội lưu vực sông Cả; Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững; Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững; Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững; Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững; Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Kôn – Hà Thanh và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

– Trung tâm đang tiếp tục thực hiện 03 nhiệm vụ về quy hoạch tài nguyên nước: Lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cả thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Kôn – Hà Thanh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– Quan trắc tài nguyên nước:

+ Tiếp nối nhiệm vụ quan trắc năm 2021 và các năm trước, 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã triển khai việc rà soát nội dung sản phẩm quan trắc, hiện trạng công trình và trang thiết bị quan trắc hiện có để có phương án chủ động trong lập và thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

+ Nhằm đảm bảo tính liên tục của cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước, phát hiện được các đặc trưng, diễn biến của các yếu tố quan trắc tài nguyên nước để có các thông báo, dự báo, cảnh báo kịp thời phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước và nhu cầu thông tin của các ngành kinh tế xã hội, ngay từ đầu năm Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị lập đề cương, kế hoạch thực hiện và triển khai nhiệm vụ đến từng đơn vị. Sản phẩm đã đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng cũng như mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Trung tâm đã xây dựng Hệ thống hỗ trợ ra quyết định và thực hiện tốt công tác vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên nước

– Khoa học và công nghệ: năm 2022, Trung tâm được giao thực hiện 07 đề tài khoa học và công nghệ (05 đề tài cấp quốc gia chuyển tiếp, 02 đề tài cấp Bộ mở mới) và xây dựng kế hoạch mở mới đề tài cấp quốc gia thuộc Cụm đề tài Viwat pha II. Các đề tài đang được trung tâm đang thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Đồng thời, Trung tâm đang dự kiến đề xuất các đề tài thực hiện năm 2023.

– Dự án “Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ”: Trung tâm đã thực hiện gói thầu rà phá bom mìn, thực hiện khoan các lỗ khoan quan trắc, đấu thầu gói thầu thiết bị và chỉ định thầu các đơn vị tư vấn.

– Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất các đơn vị phía Bắc thuộc Trung tâm”: Trung tâm đang thực hiện công tác đấu thầu, phê duyệt gói thầu thiết kế sau cơ sở và thực hiện các gói thầu khác (xây lắp, giám sát, thiết bị,…).

Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

– Chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và các đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT.

– Chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Quan tâm chỉ đạo các đề án kết thúc lập báo cáo tổng kết, can in nộp lưu trữ.

– Kiểm tra kỹ thuật và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn năm 2022 do các đơn vị trực thuộc thực hiện. Đôn đốc các đơn vị tăng cường và thường xuyên kiểm tra thi công, nghiệm thu tại thực địa.

– Thưc hiện tốt công tác nghiệm thu ở các đơn vị trực thuộc (cấp cơ sở) phục vụ tốt cho công tác nghiệm thu xác định giá trị khối lượng hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng nghiệm thu Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (cấp quản lý), thanh quyết toán các nhiệm vụ được giao đúng quy định, đúng thời hạn.

– Tiếp tục đôc đốc, chỉ đạo tốt công tác kế hoạch – tài chính tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm; Rà soát các nhiệm vụ, điều chỉnh kịp thời kế hoạch dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm.

– Tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực.

– Tiếp tục rà soát các vị trí cán bộ của các Ban, phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo đủ khả năng lãnh đạo và quản lý có hiệu quả.

– Tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc nhằm nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời phát hiện sai sót để chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động của các đơn vị theo đúng quy định.

– Bám sát các chủ trương, chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ của Bộ TNMT để thực hiện tại cơ quan Trung tâm và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc.

– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, nâng cao vị thế của Trung tâm (tăng cường viết bài về kết quả, sản phẩm các dự án, đề án nhiệm vụ, các nghiên cứu khoa học để đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Báo và Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, báo địa phương, trang Web Trung tâm…).

– Tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại cơ quan Trung tâm và các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại cơ quan Trung tâm và các đơn vị trực thuộc.

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, báo cáo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tiếp theo Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì và phát huy kết quả và thành tích đạt được, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số vào công việc. Tổng giám đốc tin tưởng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh.

                                                                       Toàn cảnh hội nghị