Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

IMG_0157Chiều ngày 14/03/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, lãnh đạo Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, cùng Chủ nhiệm các đề tài, dự án mà Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước quốc gia.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Trung tâm sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được giao thực hiện 02 nhiệm vụ Sự nghiệp khoa học và 03 nhiệm vụ Sự nghiệp kinh tế.

Các nhiệm vụ Sự nghiệp khoa học mà Trung tâm thực hiện trong năm 2016 gồm có:

– Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho TP. Hà Nội”.

– Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành phòng thí nghiệm nghiên cứu chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước”.

Các nhiệm vụ Sự nghiệp kinh tế mà Trung tâm thực hiện trong năm 2016 gồm có:

– Nhiệm vụ sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ: “Cải tạo phòng thí nghiệm phục vụ phân tích, thí nghiệm chất lượng nước”

– Nhiệm vụ chuyên môn: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Đô thị Hà Nội”

– Nhiệm vụ chuyên môn: “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình)”.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các Chủ nhiệm đề tài, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các Chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó Ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_0153

IMG_0159

IMG_0155

IMG_0163

(TT DLQH&ĐTTNN)