Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

IMG_6152_CopySáng ngày 29/12/2017Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Vụ thuộc Bộ TN&MT, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; lãnh đạo Trung tâm, cán bộ chủ chốt của 07 đơn vị trực thuộc Trung tâm, cùng tập thể cán bộ, viên chức của cơ quan Trung tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển Bộ Tài nguyên và Môi trường và chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TNMT cùng sự phối hợp giúp đỡ của các Vụ, cơ quan, đơn vị trong Bộ, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên nước góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm.

IMG_6163_Copy 

Năm 2017, Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ cùng giải quyết những khó khăn của địa phương, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước. Trong đó có một số kết quả nổi bật:

a, Thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ:
– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn”- giai đoạn I: Ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm đã tổ chức nhiều buổi hội nghị, hội thảo để rà soát tổng thể, điều chỉnh nội dung, khối lượng, dự toán của toàn đề án, trình Bộ và đã được Bộ TNMT phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BTNMT. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm là tập trung thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng các công việc còn lại của các đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột và tiến hành lập báo cáo tổng kết mẫu 3 đô thị này làm cơ sở để tổng kết các đô thị còn lại và tổng kết toàn Đề án trong năm 2018. Tổ chức thi công có hiệu quả, đạt chất lượng cao tại các đô thị Thái Nguyên, Hải Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Quy Nhơn và Mỹ Tho. Kết quả năm 2017, đối với đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Buôn Mê Thuột: Hoàn thành toàn bộ nội dung, khối lượng công việc của Đề án đã được phê duyệt; Đối với các đô thị Thái Nguyên, Hải Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Quy Nhơn và Mỹ Tho: Hoàn thành toàn bộ nội dung, khối lượng theo kế hoạch dự toán năm 2017. Chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo mục tiêu, quy trình kỹ thuật của đề án
– Dự án số 1 “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Kết quả năm 2017, Trung tâm đã hoàn thành thi công toàn bộ khối lượng theo kế hoạch được giao với 100% lỗ khoan có nước với trữ lượng, chất lượng đảm bảo và đã kết cấu thành giếng khoan khai thác lâu dài. Đủ điều kiện xây dựng 20 trạm cấp nước có công xuất từ 168m3/ng.đêm đến 2612m3/ng.đêm với tổng công suất 16,879m3/ng.đêm, đủ để cấp nước sinh hoạt cho 281.316 người với mức 60l/ngày.người
– Dự án thành phần 7 “Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo, cụm đảo quan trọng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”: Năm 2017, Trung tâm đã hoàn thành toàn bộ nội dung khối lượng, mục tiêu, nhiệm vụ của dự án. Một số công trình khoan nghiên cứu của dự án có lưu lượng lớn và chất lượng tốt đã được kết cấu thành giếng khoan khai thác nước hoàn chỉnh và bàn giao cho địa phương các đảo, cụm đảo đưa vào khai thác sử dụng nên đã giải quyết ngay được tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng của nhân dân và bộ đội ở một số đảo, cụm đảo. Có thể nói, kết quả trên có ý nghĩa thực tiễn to lớn góp phần ổn định đời sống của nhân dân và cán bộ chiến sỹ trên các đảo, cụm đảo
– Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”: Trung tâm đã khẩn trương tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì là Cục Quản lý tài nguyên nước. Kết quả đã hoàn thành các dạng công tác theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu kỹ thuật
b, Các nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ: năm 2017, Trung tâm triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ chuyển tiếp, 02 nhiệm vụ mở mới. Các dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, nhiều dự án giá trị khối lượng thực hiện vượt khối lượng dự toán được giao, chất lượng đảm bảo, đáp ứng được mục tiêu đề ra
c, Nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước: Nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước là nhiệm vụ thường xuyên, được triển khai liên tục hàng năm trên cơ sở Đề cương nhiệm vụ được Bộ TNMT phê duyệt. Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã triển khai việc rà soát nội dung sản phẩm quan trắc, hiện trạng các công trình cũng như tình hình trang thiết bị quan trắc hiện có để có phương án chủ động trong lập và thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho hệ thống quan trắc được vận hành thông suốt, hiệu quả từ Trung tâm đến quan trắc viên
d, Nhiệm vụ khoa học công nghệ: Năm 2017 ,Trung tâm thực hiện 01 đề tài cấp quốc gia, 06 đề tài cấp Bộ và thực hiện 06 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều được thực hiện theo đúng tiến độ, có ý nghĩa thực tiễn cao.
e, Nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản: Năm 2017, Trung tâm tiếp tục chú trọng thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, Trung tâm được Bộ giao thực hiện 04 dự án, kết quả các dự án đều thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.
f, Hoạt động sản xuất dịch vụ: Giá trị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm chưa đáp ứng đủ năng lực sản xuất của Trung tâm, do vậy Trung tâm luôn xác định phát triển sản xuất dịch vụ tài nguyên nước là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao và đặt hàng. Hoạt động này vừa hỗ trợ thúc đẩy, mở rộng và phát triển thêm thị trường, địa bàn hoạt động của Trung tâm, góp phần nâng cao uy tín, vị thế và thương hiệu của Trung tâm, đồng thời ổn định đời sống và tăng thu nhập cho người lao động. Kết quả hoạt động dịch vụ không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc góp phần giải quyết những khó khăn, bức bách về nước sạch ở các địa phương, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, ông Triệu Đức Huy cho biết Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy của tất cả các đơn vị thuộc Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức đặc biệt lĩnh vực quy hoạch và tài nguyên nước mặt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc nhằm nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên nước; nâng cao công tác tuyên truyền, đăng tin, viết bài giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác tư vấn, dịch vụ tài nguyên nước tăng nguồn thu, nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện đời sống của CBCNV; hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan trong Bộ, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước.


IMG_6185_Copy

IMG_6186_Copy
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên biểu dương và chúc mừng những thành tích của Trung tâm. Thứ trưởng đánh giá trong năm 2017, Trung tâm đã triển khai tích cực các đề án khác được Chính phủ giao, đạt tiến độ và kết quả rất cụ thể.
IMG_6189_Copy
Để phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị, trong năm 2017, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, điều tra tài nguyên nước; tiếp tục đổi mới công tác điều hành, quản lý hiệu quả, chú trọng việc hướng dẫn, tháo gỡ nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trực thuộc; tập trung tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trang thiết bị hiện đại; không ngừng cải tiến quy trình làm việc để tăng năng suất lao động, phát huy tính sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động; cần có kế hoạch, quy hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, yêu cầu phát triển của ngành.
IMG_6166_Copy
(TTDLTNN)