Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững

IMG_2500_reChiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng Chiến dịch là Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

cleanup_2016IMG_2470_re

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, thời gian qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Tiếp nối hoạt động của các năm trước, Trung tâm đã tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tới toàn thể viên chức, người lao động.

IMG_2472_re

IMG_2468_re

IMG_2483_re

Đồng thời, Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền và phát động các Phong trào: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày không sử dụng túi nilon; treo áp phích về chủ đề môi trường tại trụ sở Trung tâm; tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại trụ sở Trung tâm để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Hoạt động đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm, góp phần tạo sự chuyển biến trong ý thức về bảo vệ môi trường của toàn dân.

(Hồng Nhung – NAWAPI)