Dự thảo về Quy định Quan trắc tài nguyên nước của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã biên soạn dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước nước mặt và tài nguyên nước dưới đất.

Đây là cơ sở để cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xem xét và có cơ sở để ban hành Quy định tạm thời về Quan trắc tài nguyên nước.

Dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước  mặt có thể Dowload ở đây

Dự thảo Quy định về Quan trắc tài nguyên nước dưới đất có thể Dowload ở đây

Mọi cá nhân(tập thể) có thể tham gia đọc và đóng góp ý kiến cho dự thảo của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước theo địa chỉ:

Ts. Nguyễn Thị Hạ – PGĐ Phụ trách Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước.

ĐT cơ quan:04.37480274 

Di động: 0914.940.324

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)