Dự Họp trực tuyến về việc sửa Luật Tài nguyên nước năm 2012

Sáng ngày 08/07/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc và ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến về việc sửa Luật Tài nguyên nước năm 2012. Chủ trì cuộc họp trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, căn cứ Công văn số 2798/BTNMT-PC ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tư pháp về việc tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, Cục đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tiến độ, thời gian thực hiện một số công việc phục vụ lập đề nghị sửa đổi, bổ sung và soạn thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

                       Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chủ trì tại cuộc họp trực tuyến.

Theo đó, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ lập đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước vào chương trình xây dựng, sửa đổi Luật từ năm 2023. Cụ thể, xây dựng Kế hoạch, tiến độ đánh giá tình hình thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 phục vụ việc lập đề nghị; gửi Văn bản đến các Bộ, ngành, địa phương đề nghị rà soát, đánh giá tổng kết thi hành Luật, đề xuất các vấn đề cần sửa đổi bổ sung; tổ chức các đoàn điều tra, khảo sát, làm việc với Sở TN&MT các địa phương về tình hình thực thi Luật Tài nguyên nước, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, Cục sẽ tiến hành thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước từ năm 2013 đến nay; phân tích, đánh giá việc thi hành Luật, những kết quả đạt được trong việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; điều tra cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật; Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật tài nguyên nước năm 2012; xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trình Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ cho ý kiến và đề xuất đưa vào Chương trình sửa đổi Luật của Quốc hội năm 2023.

Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, để thực hiện các công việc nêu trên, thời gian tới, sẽ tiến hành tổ chức thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật, chuẩn bị các nội dung báo cáo, lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại cuộc họp; xây dựng Kế hoạch soạn thảo Luật; lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật; gửi Văn bản lấy ý kiến góp ý; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với đó, tổ chức các hội thảo, hội nghị tại miền Bắc, Trung, Nam và một số địa phương có đặc thù trong thực thi Luật, lấy ý kiến chuyên gia trong nước và quốc tế để lấy ý kiến, làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật và các hồ sơ về Dự án Luật kèm theo. Tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và hoàn thiện hồ sơ về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, sau đó, trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tiếp theo.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo Kế hoạch do Cục Quản lý tài nguyên nước soạn thảo, đồng thời, nhấn mạnh, thời gian tới, sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ Cục trong việc xây dựng kế hoạch sửa đổi Luật đảm bảo hiệu quả nhất.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước                                             Quốc gia, phát biểu tại cuộc họp.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia cho rằng, việc sửa Luật Tài nguyên nước năm 2012 theo hướng toàn diện hơn để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước là rất cần thiết. “Trung tâm hoàn toàn ủng hộ và theo sát quá trình xây dựng nội dung Luật tài nguyên nước sửa đổi theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ và Cục Quản lý tài nguyên nước; đặc biệt là các nội dung về quy hoạch, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nước. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ mời các chuyên gia, huy động các đối tác quốc tế đóng góp ý kiến, xây dựng nội dung thông qua các hội thảo, sáng kiến hợp tác về nước” – Ông Tống Ngọc Thanh cho biết.

Ông Ngô Tuấn Dũng –  Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho rằng, việc xây dựng Luật tài nguyên nước 2012 sửa đổi đòi hỏi khối lượng công việc lớn và phức tạp. Do vậy, Cục Quản lý tài nguyên nước cần xây dựng lộ trình kế hoạch triển khai các công việc và thực hiện đúng các lộ trình đề ra. Vụ Hợp tác quốc tế sẽ phối hợp với Cục xây dựng nội dung hợp tác quốc tế về tài nguyên nước. Đồng thời, Vụ sẽ tích cực huy động nguồn lực, lồng ghép các hoạt động hợp tác hiện có và sắp tới trên cơ sở hợp tác song phương với các nước và hợp tác đa phương với các đối tác lớn.

Ông Phan Tuấn Hùng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng đã có những hướng dẫn và góp ý chi tiết đối với kế hoạch lập đề nghị, soạn thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) do Cục Quản lý tài nguyên nước trình bày. “Để thực hiện kế hoạch lập đề nghị, soạn thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi), trước hết, Cục cần trình Lãnh đạo Bộ thành lập Ban chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật tài nguyên nước 2012. Trên cơ sở đó, ban chỉ đạo cần ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các đơn vị gắn với các sản phẩm cụ thể” – Ông Phan Tuấn Hùng đề nghị.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực của Cục Quản lý tài nguyên nước để sớm có được kế hoạch chi tiết thực hiện một số công việc phục vụ lập đề nghị sửa đổi, bổ sung và soạn thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi). Thứ trưởng cho rằng, việc sửa đổi Luật tài nguyên nước chính là tạo ra dấu mốc quan trọng trong quản lý tài nguyên nước ở nước ta. “Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm, chú trọng tới công tác quản lý tài nguyên nước; toàn xã hội đã nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của tài nguyên nước. Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật tài nguyên nước theo hướng phù hợp, toàn diện hơn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức và các tầng lớp nhân dân” – Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Để đảm bảo tiến độ các công việc, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị, Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung trí tuệ đóng góp sáng kiến xây dựng thành công bản Kế hoạch chi tiết phục vụ hiệu quả cho công tác sửa Luật trong thời gian tới. Đảm bảo công tác sửa đổi Luật phải thực sự hiệu quả, khoa học, bám sát thực tiễn, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước.

                                                          Toàn cảnh cuộc họp