Đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động

vv196“Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước cần thay đổi cách nghĩ, cách làm và tự thân vận động”, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 của Trung tâm sáng 8/1. Cùng dự có đại điện các Vụ chức năng thuộc Bộ.
Thứ trưởng biểu dương cán bộ công nhân viên Trung tâm đã vượt lên khó khăn do tình hình kinh tế cả nước khó khăn, nguồn nhân lực và tài chính hạn chế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác, ký kết nhiều hợp đồng dịch vụ, tạo nhiều việc làm, ổn định và cải thiện đời sống người lao động.
 Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, Trung tâm cần khắc phục một số hạn chế như: Kéo dài một số dự án, không đáp ứng nhu cầu về thông tin, số liệu, bị trượt giá, làm tăng giá công trình. Xây dựng đề cương dự án chưa sát với thực tế nên thiếu tính khả thi. Cơ sở trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, nguồn nhân lực, nhất là công tác xây dựng quy hoạch còn hạn chế.
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh: Trung tâm cần năng động hơn trong việc khai thông nguồn vốn, đa dạng hóa các nguồn công việc; đặc biệt là phối hợp với các đơn vị trong Bộ để tìm thêm các dự án, tạo nhiều việc làm cho cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả hoàn thành các dự án quan trọng nhằm nâng cao vị thế của Trung tâm nói riêng và ngành tài nguyên nước nói chung.
Trước đó, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm cho thấy: Năm 2012, Trung tâm được giao 18 đề án điều tra, 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 01 nhiệm vụ quy hoạch, 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA… Đến nay, các dự án này cơ bản hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng. Nổi bật nhất là đề án Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất khu vực thị trấn Mèo Vạc – tỉnh Hà Giang, Đề án Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Hòa – Long An; Điều tra, đánh giá nước dưới đất các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; Đánh giá nguồn nước vùng Đức Phổ – Quảng Ngãi… Đối với nhiệm vụ khoa học, Trung tâm đã thực hiện 05 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp cơ sở; mở mới 03 đề tài cấp Bộ, 05 đề tài cấp cơ sở. Đến này, các chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành khối lượng đúng tiến độ và chất lượng.
Năm 2013, Trung tâm tập trung thi công Dự án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị; Lập nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sêrêpok; Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng; thực hiện 13 nhiệm vụ chuyển tiếp, 04 nhiệm vụ mở mới như: Lập bản đồ địa chất thủy văn tỉ lệ 1:50.000 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội…
 
 vv197
vv198
vv199
 
 
(Theo Monre.gov.vn)