Danh sách hồ sơ đủ điều kiện và lịch xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2018

Thông báo số 02/TB-TNNQG ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về danh sách hồ sơ đủ điều kiện và lịch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018.
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 15/2012/TT-BNV; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;
Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TNNQG ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc phê duyệt Danh sách hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2018.
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo lịch xét tuyển viên chức đối với các ứng viên đủ điều kiện xét tuyển, cụ thể như sau:
1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển cạnh tranh.
2. Nội dung xét tuyển:
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn trực tiếp (về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết cơ bản về đơn vị và vị trí việc làm dự tuyển).
3. Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển: Gồm 06 ứng viên theo danh sách đính kèm.
4. Thời gian và địa điểm xét tuyển
– Thời gian: từ 9h Thứ Năm ngày 07 tháng 6 năm 2018
– Địa điểm: Phòng họp 204, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
tdl2

(VPTT)