Đại hội Đại biểu Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều ngày 05/06/2023, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có ông Dương Trung Thành  – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên môi trường. Về phía Trung tâm có ông Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và toàn thể đại biểu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có: ông Lê Văn Tuyến – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Đỗ Đức Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng ban Kế hoạch tài chính Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước QG, ông Nguyễn Đỗ Lĩnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Tại Đại hội, ông Đỗ Đức Thắng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn cơ quan Trung tâm, nhiệm kỳ 2019 – 2023:

– Trong nhiệm kỳ qua, giai đoạn đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, dịch covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động, đặc biệt là vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống. Sông với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên, người lao động vẫn được duy trì, chất lượng được nâng cao; luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

– Tổ chức Công đoàn đã bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã đề ra; hoạt động của các cấp công đoàn đã có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong giai đoạn mới.

– Công đoàn Trung tâm đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, chế độ nghỉ dưỡng, ốm đau, thai sản. Bảo đảm tốt việc quản lý ngân sách công đoàn,đôn đốc các công đoàn cơ sở lập báo cáo, quyết toán Ngân sách công đoàn theo quy định.

– Cán bộ, viên chức, lao động và đoàn viên có lập trường chính trị vững vàng, tiếp cận và thực hiện tốt các chủ trương đổi mới của đất nước, của ngành; an tâm công tác, kỷ cương, nền nếp được đảm bảo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần tựhọc, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

– Những thành tích và kết quả đạt được là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo, Đảng ủy Trung tâm và các đơn vị trực thuộc, của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Trung tâm và tinh thần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ đoàn viên trong các tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028:

– Xây dựng chương trình công tác toàn nhiệm kỳ; hàng năm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế;

– Xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn, bắt thông tin để có biện pháp giải quyết những kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

– Tập trung cải tiến công tác chỉ đạo, tang cường kiểm tra cơ sở mà trọng tâm là việc thực hiện chế độ, chính sách và nhiệm vụ của đoàn viên, người lao động.

– Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

– Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức để nắm bắt và triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn của đơn vị.

– Chú trọng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện thông tin, báo cáo đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Tiếp đó ông Lê Văn Tuyến báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa II:
– Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia hoạt động trên phạm vi toàn quốc, do vậy phần nào đã ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động của tập thể ban chấp hành, từ đó dẫn đến chất lượng của các hoạt động công đoàn chưa được sâu rộng, hiệu quả cao.

– Một số ủy viên ban chấp hành hoạt động kiêm nhiệm, tuy có tinh thần trách nhiện, được đoàn viên, viên chức, người lao động tín nhiệm, song do vị trí công tác, sức ép công việc nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế vì thế ít nhiều ảnh hướng đến chất lượng công tác đoàn.

– Việc xây dựng nghị quyết công đoàn các cấp trong Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và việc triển khai thực hiện nghị quyết công đoàn cấp trên có nơi, có lúc còn hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, cần rút kinh nghiệm sâu sắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT – Dương Trung Thành cho biết, Ban chấp hành công đoàn Trung tâm cần nỗ lực hơn nữa trong hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động như hàng năm tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức của Trung tâm được khám sức khỏe định kỳ; nêu cao tinh thần hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; luôn hoạt động với phương châm trung thành, trách nhiệm tận tụy, gương mẫu; thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ gương mẫu, làm tốt nhiệm vụ, chuyên môn…

Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt toàn thể đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại Hội:

Văn nghệ chào mừng đại hội