Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên thăm và làm việc tại Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước

Photo_Download.aspx

Cùng đi có Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và đại diện các Vụ chức năng, cơ quan thuộc Bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc chiều 27/7 với Bộ trưởng và các vị cùng đi, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước  Đỗ Tiến Hùng nêu: 7 tháng qua, Trung tâm tiếp tục ổn định bộ máy, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là chú trọng chuyển sang làm nước mặt, liên kết với các đơn vị trong Bộ, chiếm lĩnh các dự án lớn về TNN; chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV.

5 tháng còn lại, Trung tâm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các đề án, các nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2010, trong đó có 1 nhiệm vụ của Chính phủ là Hợp phần 2 dự án “Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng NDĐ ven biển và hải đảo” và 10 nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chia xẻ những khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất còn nhiều  thiếu thốn của Trung tâm, một đơn vị mới thành lập nhưng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đuợc giao. Bộ trưởng nhất trí ủng hộ các kiến nghị của Trung tâm như: Chỉ đạo Cục Địa chất & Khoáng sản VN tạo điều kiện dứt điểm về đất đai để Trung tâm tiến hành điều tra, khảo sát, lập dự án xây dựng trụ sở làm việc. Quan tâm tăng cuờng cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Trung tâm thực hiện nhiệm vụ mới về lĩnh vực điều tra, quan trắc và dự báo TNN; tăng cường năng lực cho Trung tâm, ủng hộ chủ trương nâng cấp Trung tâm tương đương Cục loại 2… Bộ trưởng lưu ý các đơn vị, các Vụ chức năng thuộc Bộ tiếp tục hỗ trợ Trung tâm có thêm các dự án, nhịêm vụ nhằm nâng cao năng lực về quy họạch, điều tra TNN: “Về phía Trung tâm, cần khuyếch trương năng lực của mình, tiếp tục rà soát lại đội ngũ, tổ chức công việc phù hợp với mục tiêu phát triển; hình thành đội ngũ chuyên gia viết dự án; tăng cuờng mối quan hệ với các Cục, Vụ trong Bộ, với các địa phương để tạo thêm đuợc nhiều việc làm. Trên 1000 CBCNV Trung tâm phải  toả ra khắp đất nước, liên kết với các đơn vị khác trong Bộ tạo nên sức mạnh, giúp Bộ hoàn thành tốt chức năng quản lý TNN quốc gia”, Bộ trưởng nói.

(Theo Thu Nga – Monre)