Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Thực hiện Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố danh mục các sự kiện được đưa vào bình chọn là 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, trong năm 2022 sự kiện “Công bố Quy hoạch và Báo cáo tài nguyên nước quốc gia” và sự kiện hoàn thành Đề án Chính phủ “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là hai sự kiện vinh dự nằm trong 16 sự kiện được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn, đưa vào bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.
Cục Quản lý tài nguyên nước – Đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ “Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo tài nguyên nước quốc gia” cho biết: Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện lần đầu và xem xét toàn diện các nội dung trong bối cảnh quy hoạch của các ngành có khai thác sử dụng nước đã và đang triển khai thực hiện; bảo đảm mục tiêu về an ninh nguồn nước, phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia; định hướng về quản lý, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại dư nước gây ra được xem xét tổng thể trên cơ sở tài nguyên nước theo từng vùng phát triển kinh tế – xã hội và 13 lưu vực sông lớn quan trọng trên phạm vi toàn quốc. Đánh giá hiện trạng, nhu cầu sử dụng nước của các ngành có khai thác, sử dụng nước, xu thế diễn biến tài nguyên nước, các thách thức cần giải quyết về tài nguyên nước cũng như tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch.

“Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố ngày 21 tháng 7 năm 2022. Báo cáo cung cấp tổng quan về hiện trạng tài nguyên nước, việc khai thác, sử dụng nước; công tác quản lý tài nguyên nước; các thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn ở Việt Nam cho giai đoạn 2016-2021. Đặc biệt, Báo cáo tính đến dự báo đến năm 2030, nhu cầu về nước cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội và dân sinh sẽ khoảng 122 tỷ m3/năm (tăng 1,5 lần so với hiện nay). Báo cáo là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các Bộ, ngành và địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển.
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia – Đơn vị chủ trì thực hiện Đề án Chính phủ “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” cho biết: Việc hoàn thành  Đề án có ý nghĩa rất quan trọng. Lần đầu tiên, Đề án đã đánh giá đầy đủ, toàn diện, chi tiết hiện trạng nước dưới đất cũng như các nội dung về quản lý, sử dụng tài nguyên nước dưới đất ở 17 đô thị lớn, trong điểm của nước ta, đồng thời xây dựng được 17 Sổ tay, 17 Atlas, 06 hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực điều tra tài nguyên nước dưới đất; đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn. Các kết quả Đề án đã tổ chức bàn giao cho 17 tỉnh, thành phố đề phục vụ hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ các cơ quan chuyên ngành xây dựng, ban hành các quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực điều tra tài nguyên nước dưới đất; bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn giai đoạn tiếp theo đạt tính khả thi, hiệu quả.
Hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bình chọn, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường. Qua đó, nhằm đánh giá các mặt hoạt động sau kết thúc năm công tác; nâng cao nhận thức cộng đồng, tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực đến đời sống xã hội hoặc phản ánh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm, tham gia bình chọn sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ “Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022” tại đây: https://binhchonsukien.monre.gov.vn/
Thời gian bắt đầu: 08:00 08/12/2022 – Thời gian kết thúc: 17:00 22/12/2022