Báo cáo kế hoạch quan trắc năm 2022

Sáng ngày 13/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch quan trắc năm 2022. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước.

Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh                                                       chủ trì cuộc họp.

Quan trắc quốc gia tài nguyên nước là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và rất quan trọng. Với mục tiêu chính là cung cấp số liệu quan trắc, giám sát và cảnh báo – dự báo số lượng, chất lượng các nguồn nước mặt, nước dưới đất vùng quan trắc phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước; phát hiện kịp thời các biến động nguồn nước mặt, nước dưới đất để quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia.

Quan trắc môi trường nước dưới đất là nhiệm vụ mới. Nội dung là theo dõi, giám sát chất lượng môi trường nước dưới đất định kỳ thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của thành phần mồi trường. Quá trình đo lường sẽ cung cấp các đánh giá cần thiết về những tác động và chuyển biến của môi trường nước dưới đất ở từng khoảng thời gian khác nhau. Mục đích của việc thực hiện quan trắc môi trường nước dưới đất nhằm phân tích môi trường nước dưới đất đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường nước dưới đất.

Mở đầu cuộc hop, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết, nội dung của cuộc họp là rà soát lại nội dung tờ trình cho công tác quan trắc. Trên cơ sở tờ trình, lập kế hoạch quan trắc năm 2022 về quan trắc giám sát tài nguyên nước và quan trắc môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, Trưởng ban Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước Bùi Du Dương cho biết, theo chỉ đạo của Lãnh đạo trung tâm, Ban đã lập tờ trình về nhiệm vụ quan trắc năm 2022. Nội dung của tờ trình xin phê duyệt dừng quan trắc tài nguyên nước tại một số công trình thuộc mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước theo quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Cũng theo ông Bùi Du Dương, Ban cũng đã tiến hành thẩm định đề cương Kế hoạch quan trắc năm 2022 của Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước. Sau khi xem xét thì Ban thấy đề cương có một số điểm cần chỉnh sửa. Đề nghị Trung tâm tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến góp ý.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đề nghị Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước rà soát bổ sung, chỉnh sửa lại tờ trình và đề cương kế hoạch quan trắc năm 2022 để trình lên trung tâm sớm nhất.

                                                   Toàn cảnh cuộc họp.