Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp ứng phó

BDKH_DBSCL_2016Các tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam là rất nghiêm trọng, là một thách thức đối với việc xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu của thiên niên kỷ và phát triển đất nước bền vững. Các ngành, các vùng dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu là tài nguyên nước, nông nghiệp, an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng và các vùng đồng bằng ven biển. Vì vậy cần thiết phải đánh giá và hiểu biết tính thay đổi của khí hậu lâu dài để quy hoạch và quản lý tốt hơn tài nguyên nước dưới đất trong tương lai, có tính đến các áp lực gia tăng tới tài nguyên nước dưới đất từ các hoạt động khai thác.

Với mục tiêu đánh giá các tác động của khai thác, biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước dưới đất và đề xuất các giải pháp ứng phó nhằm phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai thực hiện Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp ứng phó”.

Để thực hiện mục tiêu trên, Trung tâm đã triển khai một loạt các mô hình cân bằng nước và mô hình nước dưới đất. Trước hết, các kịch bản BĐKH tương lai được tạo ra bằng Simclim2013. Các kết quả mô phỏng của SimClim2013 được trình bày dưới dạng các bản đồ phân bố theo không gian của nhiệt độ, lượng mưa, bốc hơi và nước biển dâng tới năm 2100. Tiếp theo, các yếu tố khí hậu hiện tại và tương lai từ các mô phỏng nêu trên cùng với các bản đồ đầu vào (bản đồ sử dụng đất, địa hình, cấu tạo đất, độ dốc, mực nước dưới đất tầng trên cùng và tốc độ gió) được sử dụng trong một mô hình thủy văn gọi là Wetspass để tính toán lượng bổ cập cho nước dưới đất hiện tại và trong tương lai. Cuối cùng, một mô hình dòng chảy nước dưới đất sau khi được xây dựng và hiệu chỉnh (bằng phần mềm GMS- Groundwater Modelling System) được sử dụng để đánh giá các tác động của khai thác tới tài nguyên nước dưới đất. Các mô hình dự báo sau khi hiệu chỉnh được sử dụng để mô phỏng các tác động của BĐKH tới tài nguyên nước dưới đất dưới các kịch bản khác nhau. Thông qua Dự án, Trung tâm đã đề xuất 06 nhóm giải pháp và danh mục 10 dự án cần thực hiện để ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước dưới đất.

(VPTT)