Triển khai thực hiện Đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” do Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Liên đoàn, ngay từ những ngày đầu năm 2017 Liên đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, kế hoạch tiến độ thực hiện nhiệm vụ trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xem xét phê duyệt.
Theo kế hoạch tiến độ năm 2017 được phê duyệt thì việc thực hiện Đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” tại các tỉnh Liên đoàn được giao phải hoàn thành trước tháng 7/2017. Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả về tiến độ và chất lượng, đầu tháng 3/2017 các đơn vị trong Liên đoàn là Đoàn tài nguyên nước Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc trung bộ và Duyên hải Bắc Trung bộ đã đồng loạt triển khai các công việc thực địa như khảo sát, định tuyến địa vật lý, sơ bộ xác định vị trí các điểm thi công…phục vụ cho Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” tại 3 tỉnh: Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị.
Trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thi công của Liên đoàn đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, của các cấp chính quyền địa phương và bà con nhân dân các vùng được điều tra tại 3 tỉnh: Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị.
Với sự quan tâm của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng với kinh nghiệm đã thực hiện trong Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Liên đoàn, hy vọng mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 của Đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” tại các tỉnh Liên đoàn được giao đó là: Tìm kiếm được nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước tại các vùng được điều tra ở 3 tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị; Xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất; các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững sẽ đạt và vượt mức đề ra góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và định hướng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các vùng được điều tra, tìm kiếm…
Một số hình ảnh thi công tại thực địa:

bai11_1

bai11_2