Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-TNNQG ngày 15/5/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm do Ông Triệu Đức Huy- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn cùng với sự tham dự của các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban: Kế hoạch-Tài chính, Điều tra cơ bản tài nguyên nước, Ban Quan trắc tài nguyên nước đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Liên đoàn từ ngày 21 đến ngày 26/6/2017

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện về các hồ sơ, thủ tục pháp lý; sản phẩm trung gian và các tài liệu kỹ khác có liên quan của các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn tại trụ sở Liên đoàn

Đoàn đã trực tiếp đến và kiểm tra thi công thực địa đề án Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước tại 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị; Trực tiếp kiểm tra việc thu thập số liệu và các công trình quan trắc tuyến Yên Lập – Vân Hội – Vĩnh Tường – Vĩnh Thịnh – Đan Phượng – Hoài Đức thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ

Kết luận đợt kiểm tra, Ông Triệu Đức Huy- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm đã tổng hợp và đánh giá về cơ bản Liên đoàn đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 được Trung tâm giao và bám sát kế hoạch tiến độ các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn để đôn đốc chỉ đạo thực hiện. Tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật trong Điều tra, tìm kiếm đánh giá và quan trắc tài nguyên nước…theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được Liên đoàn cần tiếp tục bám sát hơn nữa diễn biến của thực tế thi công để kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các nhiệm vụ tránh để mất vốn; Nhắc nhở các đơn vị trực thuộc chú trọng tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật, quy trình phối hợp trong chỉ đạo điều hành từ Liên đoàn đến các đơn vị nhằm nâng cao nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động Điều tra. Liên đoàn cần tập trung đôn đốc chỉ đạo có biện pháp kỹ thuật hỗ trợ kịp thời trong thi công như đề án Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước tại  tỉnh Quảng Trị và thi công khoan, bơm tại các đảo, cụm đảo Cô Tô-Vĩnh Thực và Bạch Long Vĩ… nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng…góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 được Trung tâm giao./. 

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra:

bai123_1_3aÔng Nguyễn Văn Kềnh-Liên đoàn trưởng báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ với Đoàn kiểm tra

bai123_2_3a

Đoàn kiểm tra đo kiểm tra Camera lỗ khoan VCQB09 tại Quảng Bình

bai123_3_3a

Kiểm tra tại công trình quan trắc Q09-Vĩnh Thịnh-Vĩnh Phúc