Hội nghị tổng kết năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Liên đoàn miền Trung

IMG_1837_Copy

Đàu năm 2018 tại Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Liên đoàn. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan-Chánh Văn phòng Trung tâm cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban Trung tâm, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung.

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn đồng chí Ngô Tuấn Tú – Phó Liên đoàn trưởng, đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Liên đoàn. Trong năm 2017 Liên đoàn đã được giao thực hiện 01 nhiệm vụ đặc thù, 02 nhiệm vụ chính phủ, 02 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp và 01 nhiệm vụ sửa chữa đạt 110% kế hoạch . Các kết quả nổi bật đạt được như sau

  • Dự án “Điều tra, tìm kiềm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Các hạng mục công việc thi công của dự án đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm điều tra tài nguyên nước dưới đất. Các lỗ khoan tìm kiếm nguồn nước dưới đất có trữ lượng đáp ứng được yêu cầu trữ lượng thiết kế.
  • Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I tại đô thị Buôn Ma Thuật và Vũng Tàu: Tài liệu thu thập khá đầy đủ và đã được tổng hợp rà soát làm cơ sở tốt để thực hiện nội dung điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước. Từ đó, bố trí các tuyến địa vật lý hợp lý; phân tích, xác định các vị trí tối ưu đặt các lỗ khoan đúng đối tượng, đạt yêu cầu để phục vụ nội dung nghiên cứu theo thiết kế trong đề án. Sản phẩm của công tác nội nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong đề án.
  • Dự án: Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc: Khối lượng các dạng công tác đều vượt so với kế hoạch giao, tuân thủ theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng dự án đề ra.  
  • Nhiệm vụ: Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ: Đây là nhiệm vụ thường xuyên, được triển khai liên tục hàng năm trên cơ sở đề cương nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Định hướng trọng tâm năm 2018 

1. Các nhiệm vụ chuyên môn:

a) Nhiệm vụ: Quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2018. 

– Tổ chức, kiện toàn Đoàn quan trắc tài nguyên nước miền Trung đi vào hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Rà soát, bố trí nhân lực thi công tại các trạm quan trắc nước dưới đất và nước mặt theo mô hình hoạt động mới.

– Tiếp tục công tác quan trắc tại các công trình quan trắc NDĐ và các trạm nước mặt theo dự kiến kế hoạch năm 2018; thu thập, cập nhật đầy đủ số liệu quan trắc, phục vụ công tác cảnh báo dự báo theo quy định; thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng các công trình quan trắc.

b) Dự án: Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. 

Dự kiến thi công công tác quan trắc các lỗ khoan từ năm 2017 chuyển sang và thi công vùng Ia Mrơm (Gia Lai).

c) Đề án: Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn.

– Đô thị Buôn Ma Thuột:

+ Tiếp tục thi công các dạng công tác còn lại (chủ yếu là công tác quan trắc tại công trình bô sung nhân tạo NDĐ).

+ Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung báo cáo tổng kết theo các kết luận của Hôi đồng thẩm định và chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo Đề án.

– Đô thị Vũng Tàu:

Tổ chức thi công các khối lượng còn lại của đề án, đảm bảo tiến độ và chất lượng, lập báo cáo tổng kết trong năm 2018.

d– Dự án: Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.  

Tiếp tục thi công công tác quan trắc tại các lỗ khoan năm 2017 chuyển sang.

e) Dự án: Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc 

+ Hoàn thành công tác thi công thực địa (quan trắc ĐCTV, lấy mẫu và đo trắc địa) và công tác nội nghiệp vùng Kon Tum – Nam Đông;

+ Hoàn thành công tác biên hội bản đồ tài nguyên NDĐ tỷ lệ 1:200.000: Bước 6,7 cho 6 tỉnh là Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Lăk và Gia Lai; Bước 4, 5, 6, 7 cho 3 tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Kon Tum.

         2. Về Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:

– Nâng cao công tác quản lý điều hành với sự ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ các nhiệm vụ tài nguyên nước và sản xuất dịch vụ. Xuất bản tập san Tài nguyên nước miền Trung – Việt Nam số 22 năm 2018.

Tiếp tục thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia: Nghiên cứu định hướng giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước khoáng – nước nóng lãnh thổ Việt Nam theo tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả nghiên cứu. 

Tiếp tục thực hiện các công việc thuộc hợp phần: “Đánh giá hiện trạng nhiễm mặn và sử dụng NDĐ các vùng nghiên cứu khu vực Duyên hải Nam Trung B” của dự án ”Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho hệ thống Nông nghiệp bền vững ở Duyên hải Nam Trung Bộ – Việt Nam”.  

3. Thực hiện kịp thời điều chỉnh kế hoạch các nhiệm vụ, đề án, dự án năm 2018 và xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2019. Thực hiện đầy đủ chế độ trích nộp ngân sách; chấp hành tốt chế độ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy chế của đơn vị; rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý của Liên đoàn cho phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành.

5. Đẩy mạnh sản xuất dịch vụ nhằm tạo thêm vic làm và thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu cho đơn vị; phấn đấu ký hợp đồng dịch vụ tài nguyên nước và sản xuất khác đạt trên 20 tỷ đồng.

6. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu thực địa; chính lý văn phòng. Tổ chức nghiệm thu theo niên độ, nghiệm thu cơ sở các nhiệm vụ tài nguyên nước và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình nghiệm thu cấp quản lý theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán và giải ngân với kho bạc Nhà nước.

7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ theo quy hoạch; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ sung nhân lực theo yêu cầu của nhiệm vụ và tình hình thực tế của Liên đoàn. Sắp xếp bố trí hợp lý lao động theo cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đoàn. Giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên. Phấn đấu thu nhập bình quân 8 – 9 triệu đồng/người/tháng.

8. Tổ chức thi công, sản xuất hợp lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm an toàn lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế trong công tác quản lý và sản xuất.

9. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, cơ chế dân chủ, giữ vững an ninh chính trị trong đơn vị; tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Tham gia tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa,…

10. Tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất: phối hợp với tổ chức công đoàn phát động sâu rộng phong trào thi đua, hướng vào mục tiêu nhiệm vụ công tác của Liên đoàn, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2018 và xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị. Tổ chức tốt tổng kết năm và bình xét danh hiệu thi đua năm 2018 đảm bảo tiêu chuẩn và đúng tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị  đồng chí Tống Ngọc Thanh biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Liên đoàn. Chỉ đạo về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đồng chí nêu cần phải hiện thực hoá trong ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên đoàn theo hướng tinh, gọn và hiệu quả; củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ…nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

3

IMG_1848_Copy

 

IMG_1837_Copy