Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

IMG_0922Ngày 11/01/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đại diện các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Ông Nguyễn Minh Lân cho rằng, nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ được giao, với sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, tập thể đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao

Năm 2016, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được giao 02 nhiệm vụ Chính phủ, 01 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 01 nhiệm vụ chuyên môn cấp trên giao. Cụ thể như sau:

* Nhim v Chính ph:
– Đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Hà Nội.
– Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.
* Nhim v chuyên môn cp B: 
– Dự án: “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)”.
* Nhiệm vụ chuyên môn cấp trên giao:
– “Thi công khoan mới các điểm quan trắc và các công việc kèm theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” thuộc dự án “Xây dưng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ”.

Tất cả các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Năm 2016, Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, Trung tâm khuyến khích các phòng nói chung và cá nhân nói riêng tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của Trung tâm tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động và tạo nguồn thu cho Trung tâm 

IMG_0942 

Định hướng trọng tâm năm 2017

 Năm 2017, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu và những bước đi quan trọng cần thực hiện:

– Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế và định hướng phát triển lâu dài của đơn vị.

– Căn cứ đề án vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ để kiện toàn, sắp xếp nguồn nhân lực và điều hành hoạt động của Trung tâm một cách có hiệu quả hơn. Xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ đơn vị.

– Bám sát các chủ trương, chỉ đạo về công tác cán bộ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia để thực hiện. Cụ thể về công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2021, xây dựng kế hoạch luân chuyển và điều động, bố trí cán bộ giai đoàn 2017 – 2021.

Nâng cao công tác tuyên truyền, đăng tin, viết bài giới thiệu về năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nhằm quảng bá, nâng cao về hình ảnh của Trung tâm cũng như của ngành tài nguyên và môi trường.

– Tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

– Nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

– Triển khai có hiệu quả các phần mềm chuyên dùng về công tác chuyên môn cũng như công tác nghiệp vụ trong Trung tâm.

– Sử dụng có hiệu quả máy móc, thiết bị, các tài sản khác được giao.

– Tăng cường năng lực, thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác chuyên môn, quản lý và văn phòng.

– Xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ, dự án mở mới; thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

– Tiếp tục tích cực chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2016, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao. Trung tâm cần đẩy mạnh, phát huy thực hiện các nhiệm vụ đúng chức năng nhiệm vụ; sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo để hoạt động sản xuất được ổn định, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ. Tại Hội nghị, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cũng đã có một số gợi ý về tên gọi và chức năng nhiệm vụ cần thêm mới để phù hợp hơn với thời cuộc và các nhiệm vụ rất cấp bách phía trước.

IMG_0939Ông Tống Ngọc Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia./.

(TT DLQH&ĐTTNN)