Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng tại Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Ngày 10/8/2017, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Bí thư đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh- Phó Bí thư đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Đảng ủy Liên đoàn; toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và viên chức, lao động khu vực Liên đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh Phó Bí thư đảng ủy Liên đoàn nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng, gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khẳng định đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã  đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

Việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII giúp cho các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu sâu và nắm vững nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế đồng thời trên cơ sở đó xây dựng chương trình công tác nhằm đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc sống.

bai127_1_3a

 

PGS – TS Hoàng Phúc Lâm truyền đạt nội dung Nghị quyết

PGS-TS Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được Đảng ủy Liên đoàn trân trọng mời đến truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết nêu trên. Trong đó, khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP.

bai127_2_3a

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Bí thư đảng ủy Liên đoàn tổng kết buổi học và yêu cầu các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân và viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương V, khóa XII theo đúng tinh thần Kế hoạch số 949/KH-ĐU ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đồng thời mỗi cán bộ đảng viên tham dự sau buổi học tập, quán triệt này cần tuyên truyền rộng rãi những ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động Liên đoàn; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tinh trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn.