Đánh giá nguồn nước ngầm đồng bằng sông Cửu Long

nuoc_ngamLiên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia) vừa triển khai Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”. Dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư được thực hiện từ năm 2010 đến năm 2015.

Mục tiêu của dự án nhằm xác định điều kiện địa chất thuỷ văn, số lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất của các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước hoặc phức hệ chứa nước lớn và có mức độ chi tiết tương ứng với bản đồ tỷ lệ 1:100.000.

Đồng thời, tạo lập các thông tin, dữ liệu tài nguyên nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khai thác sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước; lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:100.000 phục vụ công tác quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu của các ngành, các địa phương.

Dự án cũng kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở một số khu vực bố trí giếng khoan điều tra có lưu lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu khai thác.

Hiện tại, Dự án đang được tiến hành với các nhiệm vụ đo vẽ khảo sát tổng hợp ĐCTV tỷ lệ 1/100.000; khoan nghiên cứu ĐC-ĐCTV; đo địa vật lý (đo sâu điện và carota); đo trắc địa; lấy và phân tích các mẫu địa chất, mẫu nước; quan trắc động thái nước dưới đất; lập báo cáo tổng kết và báo cáo chuyên đề.

Hy vọng, khi hoàn thành sẽ đánh giá được tổng thể chất lượng nước dưới đất khu vực đồng bằng sông Cửu Long phục vụ cho công tác quản lý và khai thác nước phục vụ sinh hoạt cho người dân.

(Theo monre.gov.vn)