Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Biên bản số 08/HĐXT của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 ngày 16 tháng 10 năm 2020;

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-TNNQG về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020. Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 đối với 01 thí sinh dự tuyển.

Văn phòng được giao tiến hành các thủ tục liên quan đến việc: Ký kết hợp đồng làm việc, xếp lương, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với các thí sinh trúng tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của đơn vị.

(NAWAPI)