Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Bộ TNMT năm 2017

UntitledThực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ TNMT về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Quyết định số 416/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã khẩn trương triển khai Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Bộ TNMT năm 2017 tại toàn Trung tâm (Công văn số 217/TNNQG-VP ngày 29/3/2017).

Theo đó, nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tiếp tục tổ chức, thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đối với công chức, viên chức về các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể như sau:

(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng trưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

(2) Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;

(3) Kết luận số 65-KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

(4) Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

(5) Các Quyết định của Bộ Chính trị: số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

(6) Các Nghị định của Chính phủ: số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghệp công lập; số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 60 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

(7) Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

(8) Các Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 47-NQ/BCSĐTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 về tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường; số 08-NQ/BCSĐTNMT ngày 29 tháng 8 năm 2016 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và môi trường. Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường; Chương trình số 28-CTr/BCSĐTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Ban cán sự đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hôi đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết kính mời truy cập tại các địa chỉ sau:

(1) http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/201611/nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-301467/

(2) http://daihoi12.dangcongsan.vn/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340727&cn_id=401101

(3) https://www.soctrang.gov.vn/wps/portal/danvan1/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwP3QDNDA08fD5MQT69gIyNDM_2CbEdFAIGzVSw!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/danvan/bandantinhuy/hethongvanban/trunguong/ketluan65ngay04032010cuabanbithutrunguongdang

(4) http://dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/chi-tiet-van-ban/id/1638.html

(5) http://mattran.org.vn/Home/thongtinCTMT/so%20127/vbhd.htm

(6) http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178482

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=168202

(7) http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=183822

(8) http://subportal.monre.gov.vn/cchc/443/35/4705/Tang-cuong-lanh-dao-viec-xay-dung-va-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-trong-hoat-dong-cua-co-quan-don-vi-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong.html

http://tnmtcaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=vbcddh&op=Van-ban-chi-dao-dieu-hanh/Nghi-quyet-so-08-NQ-BCSDTNMT-ngay-29-8-2016-ve-tang-cuong-lanh-dao-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-trong-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong

http://subportal.monre.gov.vn/cchc/383/17/2385/Ban-hanh-chuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong.html

http://botruong.monre.gov.vn/821/Chi-dao-dieu-hanh/2879/Chuong-trinh-hanh-dong-cua-Ban-can-su-dang-va-Ban-Chap-hanh-Dang-bo-Bo-TN-MT-thuc-hien-Nghi-quyet-Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-XII-cua-Dang.aspx

(Hồng Nhung – NAWAPI)