Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 của TTQH&ĐTTNNQG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 150/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 tại Quyết định số 106/QĐ-TNNQG ngày 01/3/2017 với những nội dung chính sau:
I. MỤC TIÊU
– Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.
– Nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức tham gia vào tiến trình cải cách hành chính; tăng cường sự giám sát của viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai CCHC của Trung tâm.
II. YÊU CẦU
– Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phù hợp với Chương trình cải cách hành chính của Trung tâm năm 2017.
– Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
– Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC của cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
– Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự giám sát của các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung cải cách hành chính; giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
– Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.
– Phải xác định nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên trước mắt và lâu dài, phải coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung thông tin, tuyên truyền:
Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Trung tâm năm 2017 tập trung vào những nội dung sau:
– Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của Bộ cũng như của Trung tâm.
– Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ và Trung tâm.
– Tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể và thủ trưởng đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ, Trung tâm.
– Tuyên truyền về việc đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trung tâm trong năm 2017.
– Tuyên truyền về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm: ứng dụng hiệu quả các hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Trung tâm; phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Trung tâm; tiếp tục triển khai họp trực tuyến giữa Trung tâm với các đơn vị trực thuộc.
– Tuyên truyền về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án xác định vị trí, việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
– Tuyên truyền về việc tiếp tục cải tiến công tác dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL về lĩnh vực tài nguyên nước, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước.
– Tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong CCHC ở Bộ, Trung tâm.
– Tuyên truyền về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ, Trung tâm.
2. Hình thức thông tin, tuyên truyền:
– Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn,…
– Đăng tải thông tin cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
– Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông về nội dung cải cách hành chính của Trung tâm.
– Tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, viên chức tham gia các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật,…
(VP NAWAPI)