Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3599/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 tại Quyết định số 79/QĐ-TNNQG ngày 03/3/2016 với những nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU

– Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

– Nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức tham gia vào tiến trình cải cách, giám sát hoạt động thực thi nhiệm vụ của cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm.

II. YÊU CẦU

– Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phù hợp với Chương trình cải cách hành chính của Trung tâm năm 2016.

– Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

– Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự giám sát của các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung cải cách hành chính; giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

– Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền:

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Trung tâm năm 2016 tập trung vào những nội dung sau:

– Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của Bộ cũng như của Trung tâm.

– Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ và Trung tâm.

– Tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể và thủ trưởng đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ, Trung tâm.

– Tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong CCHC ở Bộ, Trung tâm.

– Tuyên truyền về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ, Trung tâm.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền:

– Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn,…

– Đăng tải thông tin cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

– Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông về nội dung cải cách hành chính của Trung tâm.

– Tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, viên chức tham gia các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật,…

(Hồng Nhung – NAWAPI)