Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TN&MT

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ (tại Quyết định số 3539/QĐ-BTNMT). Theo đó, mục tiêu chính của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung vào những nội dung sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng và ban hành văn bản QPPL theo kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng cho tổ chức và cá nhân; 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ được kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Rà soát, đánh giá thực hiện Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ để bảo đảm khắc phục sự chồng chéo, giao thoa chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành khác và phù hợp với nhiệm kỳ Chính phủ khóa mới; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành ở địa phương.

4. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

5. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xác định đơn giá sản phẩm, góp phần làm minh bạch tài chính trong đơn vị; bảo đảm việc phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Bộ, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân; triển khai các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4 theo kế hoạch; tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

Trọng tâm công tác CCHC năm 2016 gồm có: Triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến; cải cách TTHC nội bộ trong từng cơ quan đơn vị./.

(Thanh Loan- VP NAWAPI)