Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Ngày 30/01/2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 tại Quyết định số 17/QĐ-TNNQG với mục tiêu và nhiệm vụ chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Trung tâm, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý.

2. Nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm, bảo đảm thực thi nhiệm vụ đạt chất lượng và hiệu quả.

3. Đổi mới cơ chế tài chính trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý và yêu cầu xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; bảo đảm việc phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành; tập trung triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Trung tâm.

Trọng tâm CCHC năm 2015 là: Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm tại Trung tâm và xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại Trung tâm đồng thời nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ viên chức, người lao động, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành
– Tập trung chỉ đạo triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Trung tâm trong việc thực hiện chương trình công tác và kế hoạch CCHC năm 2015 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.
– Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo các kết quả cải cách hành chính.
– Phối hợp với Đảng ủy Trung tâm tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành công tác CCHC của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
– Xây dựng kế hoạch và tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
2. Cải cách thể chế
– Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm tập trung xây dựng dự thảo 04 Thông tư trình Bộ trưởng ban hành năm 2015.
– Tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL về lĩnh vực tài nguyên nước, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước.
– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước và ngành nước.
3. Cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong hoạt động của đơn vị.
4. Cải cách tổ chức bộ máy
– Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
– Thực hiện phân công, phân cấp hợp lý giữa Trung tâm với các đơn vị trực thuộc, phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức
– Triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức trong Trung tâm.
– Tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Trung tâm giai đoạn 2012 – 2020; trọng tâm là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
– Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực viên chức trong việc soạn thảo văn bản và thực hiện công tác CCHC.
6. Cải cách tài chính công
– Rà soát, cập nhật và hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, kế toán thuộc thẩm quyền của Trung tâm theo quy định.
– Tiếp tục cải tiến công tác dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể về công tác kế hoạch, tài chính.
– Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về: quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý nhân sự.
7. Hiện đại hóa hành chính
– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm.
– Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Trung tâm.

(VP NAWAPI)