Xử lý nước thải bằng phương pháp tuần hoàn tự nhiên

 Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Bảo vệ môi trường và An toàn hóa chất (Viện Hóa học Công nghiệp) vừa ứng dụng thành công hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp tuần hoàn tự nhiên (NCSWT).

Hệ thống này có thể xử lý với hiệu quả cao các chất ô nhiễm hữu cơ dễ phân hủy, hợp chất nitơ, phốt-pho, các chất hoạt động bề mặt, vi khuẩn, các chất rắn lơ lửng, màu và mùi có trong nước thải. Nguyên tắc của hệ thống dựa trên hoạt động của các vi sinh vật có sẵn trong tự nhiên để phân hủy các hợp chất hữu cơ làm sạch nước thải, phù hợp cho xử lý nước thải sinh hoạt và một số loại nước thải công nghiệp. Ưu điểm của hệ thống so với một số hệ thống đang được áp dụng tại một số tỉnh, thành trong nước là giá thành hạ, chi phí lắp đặt không cao, không sử dụng bất cứ hóa chất nào trong quá trình vận hành, khá phù hợp hoàn cảnh Việt Nam.
(Theo Monre.gov.vn)