Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước

Ảnh: chinhphu.vn
Chiều 26/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

Tại cuộc họp, nhiều thành viên Hội đồng cho rằng, sau 12 năm thi hành Luật Tài nguyên nước (1998), công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, đem lại những kết quả tích cực, đặc biệt là đã khai thác, sử dụng tốt hơn các nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Công tác quy hoạch, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường hơn trước. Nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh  nghiệp trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước đã được nâng lên một bước.

Tuy nhiên, quá trình thi hành Luật Tài nguyên nước cho thấy vẫn còn có bất cập, một số quy định của Luật  chưa sát hợp với thực tiễn, một số quan hệ mới phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được luật hóa.

Đồng thời, luật hiện hành cũng chưa quy định đầy đủ, toàn diện một số nội dung quan trọng của quản lý tài nguyên nước như quản lý lưu vực sông; quy hoạch tài nguyên nước; điều hoà, phân bổ nguồn nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; những vấn đề về kinh tế tài nguyên nước và việc sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên nước; cấp phép tài nguyên nước, trách nhiệm quản lý tài nguyên nước…

Vì vậy, Chính phủ chủ trương giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành việc dự thảo để  trình Quốc hội xem xét quyết định về Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) thay thế Luật Tài nguyên nước năm 1998 nhằm bảo vệ tài nguyên nước có hiệu quả; sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm; phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra được tốt hơn; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên nước là cần thiết.

Các thành viên Hội đồng thống nhất sẽ tập trung chỉnh lý một số vấn đề cơ bản như thay đổi phạm vi điều chỉnh, quản lý lưu vực sông và điều hòa, phân bổ nguồn nước lưu vực sông, điều tra cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước, cơ chế khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả cũng như kinh tế hóa tài nguyên nước…

(Theo DWRM)