Xây dựng Nghị định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

nuocCục Quản lý Tài nguyên nước vừa tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Ban soạn thảo Nghị định có sự tham dự của đông đảo Bộ ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Bộ Công thương… và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Luật tài nguyên nước được xây dựng với chủ trương cụ thể hóa quan điểm tài nguyên nước là tài sản của nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, người khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước cần phải nộp tiền để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước. Như vậy quyền khai thác tài nguyên nước được định giá bằng tiền và được coi như là quyền tài sản. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khác với thuế tài nguyên nước, phí và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đó là khoản thu của chủ sở hữu khi cho các chủ thể khác sử dụng tài sản của mình tương tự như khoáng sản, đất đai.

Theo dự thảo Nghị định, đối tượng áp dụng của Nghị định là các cơ quan nhà nước thực hiện công tác tính, thu, quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và các Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại Điều 40 của Nghị định số 201/2013/NĐ- CP.

Dự thảo cũng quy định những nội dung về: mức thu tiền, công thức tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lượng nước tính tiền cấp quyền khai thác; giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; hệ số điều chỉnh; phương thức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ; tiếp nhận, tính và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước , kinh phí tổ chức xác định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí việc cần thiết phải ban hành Nghị định để nhằm khuyến khích các hoạt động khai thác, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả và nhất trí với bố cục và các nội dung chính của Dự thảo Nghị định.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, cần xem xét kỹ hơn về thời điểm bắt đầu thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, cần làm rõ và cụ thể hơn về việc quản lý cũng như sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Ngoài ra, cần bổ sung thêm các biểu mẫu kê khai để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

(Theo monre.gov.vn)