Vĩnh Long: Nâng cao hiệu quả hệ thống cấp nước sạch nông thôn

Với mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 40%, năm 2013 tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch bố trí trên 55 tỷ đồng từ các nguồn vốn cho chương trình nước sạch nông thôn, tập trung đầu tư mở rộng xây dựng mạng lưới gắn với nâng cao chất lượng nước, khai thác có hiệu quả công suất hoạt động của hệ thống cấp nước sạch nông thôn.
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long kết hợp với địa phương rà soát lại việc quy hoạch xây dựng hệ thống cấp nước, đầu tư nâng cấp các trạm cấp nước các xã vùng nông thôn sâu để đảm bảo chất lượng nước và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước đáp ứng nhu cầu phát triển của cụm dân cư – thương mại – dịch vụ, thị trấn mới phát triển. Các xã vận động hộ dân tham gia đấu nối đồng hồ để phát huy hiệu quả, công suất hệ thống cấp nước.
Năm 2012, từ nhiều nguồn vốn, tỉnh Vĩnh Long đầu tư gần 70 tỷ đồng xây dựng mới 9 hệ thống cấp nước tập trung với công suất thiết kế mỗi trạm từ 240 – 300 m3/ngày đêm, mở rộng tuyến ống nước 24 công trình, chuyển dần những công trình cấp nước đơn lẻ (giếng khoan tay, bể lọc cát chậm, giếng thấm gia đình) thành các công trình cấp nước tập trung với khả năng xử lý nước đạt tiêu chuẩn. Tỉnh tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 28 trạm cấp nước cho 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới và 24 trạm cấp nước tại các cụm dân cư vùng ngập lũ, nâng tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 67,5%, trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 37%.
Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có 106 trạm cấp nước tập trung với tổng công suất trên 23.900 m3/ngày đêm và 6.000 giếng UNICEP cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn. Mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long từ nay đến năm 2015 huy động nhiều nguồn lực xây dựng mới 43 trạm cấp nước và mở rộng 70 trạm cấp nước, nâng công suất cấp nước đạt 50.000 m3/ngày đêm, nâng tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước từ trạm cấp nước tập trung đạt 60%.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)