Truyên truyền, phổ biến pháp luật về Tài nguyên nước 2015

Anh_1._Ong_Khuyen_phat_bieu

Ngày 10/9 tại TP.HCM, Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Truyên truyền, phổ biến pháp luật về Tài nguyên nước năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện 19 Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực phía Nam và các công ty tư vấn.

Hội nghị tập trung truyên truyền, phổ biến Nghị định số 43/2015/NĐ-CP, ngày 6/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định số 54/2015/NĐ-CP, ngày 8/6/2015 của Chính phủ Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT, ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Khuyến – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước đã trình bày các nội dung chính của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Qua đó cho thấy sự cần thiết ban hành Nghị định này bởi tình trạng lấn, chiếm đất ven các sông, hồ để xây dựng nhà, xưởng, sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản diễn ra ngày càng phổ biến gây mất ổn định, sạt lở, bờ, cản trở sự lưu thông dòng chảy, gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Nghị định số 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định việc lập hành lang bảo vệ cho hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nguồn nước khác như sông, suối, kênh, rạch chưa có quy định; nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước, đem lại hiệu quả cao đối với bảo vệ nguồn nước, đồng thời tạo cảnh quan phát triển du lịch…

Nghị định này có 3 chương, 20 điều quy định rõ về các hành vi bị cấm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; căn cứ xác định hành lang bảo vệ nguồn nước; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác; lập, công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; cấm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi; cấm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác; kinh phí cấm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; yêu cầu đối với hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; trách nhiệm của UBND các cấp.

Ông Nguyễn Minh Khuyến – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cũng đã trình bày về Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, Nghị định này có 3 chương, 12 điều quy định cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm; các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng ưu đãi; ưu đãi đối với hoạt động tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn; ưu đãi đối với hoạt động đầu tư sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; ưu đãi đối với hoạt động thu gom nước mưa, khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho sinh hoạt, áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp; trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan; trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước đã trình bày về Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Thông tư này có 3 chương và 12 điều quy định cụ thể về điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước; đội ngũ cán bộ chuyên môn của tổ chức tham gia thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước; người phụ trách kỹ thuật của đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước; đội ngũ cán bộ chuyên môn của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước; cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước; máy móc, thiết bị chuyên dùng; hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên nước; trách nhiệm của cơ quan thực hiện.

(Theo monre.gov.vn)