Triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình

Ngày 19/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1122/QĐ-BTNMT về việc giao nhiệm vụ triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Theo đó, Quyết định nêu rõ, Bộ TN&MT giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì tổ chức xây dựng đề cương, lập hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước; dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan. Thời gian hoàn thành: tháng 6/2017.

Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định đề cương, hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình, trình Bộ trưởng trước tháng 7/2017.

Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính bố trí kinh phí để bảo đảm việc hoàn thành hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình theo tiến độ nêu trên; rà soát, điều chỉnh nội dung, dự toán Dự án Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển ở phía Bắc Việt Nam nói riêng và cả nước nói chung. Theo tính toán, 16% tổng lượng nước mặt ở Việt Nam là của lưu vực hai con sông này. Hàng ngày, hai hệ thống sông cung cấp hàng triệu m3 nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, canh tác nông nghiệp và sản xuất công nghiệp trong khu vực. Đồng thời, góp phần thúc đẩy trao đổi hàng triệu tấn hàng hóa giữa các vùng, giữa đồng bằng sông Hồng và miền núi phía Bắc của Việt Nam với các quốc gia và khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, áp lực và những thách thức trong bảo vệ môi trường nước ở lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình; đặc biệt là khu vực hạ lưu, địa phận 5 tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình vẫn tiếp tục gia tăng và ngày càng lớn. Tình trạng nước ô nhiễm ở hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình sẽ có tác hại nghiêm trọng đến đất đai và canh tác nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh tình trạng nước biển dâng và điều kiện thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Trong khi đó, 80% lượng  nước sử dụng trong canh tác nông nghiệp ở phía Bắc hiện nay là nước mặt của hai hệ thống sông trên. Do vậy, rất cần thiết phải xây dựng quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình nhằm tăng cường quản lý chất lượng nước của hai hệ thống sông này là hết sức cấp thiết. Đồng thời, xây dựng mô hình quản lý môi trường nước trong hai lưu vực sông phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên đặc trưng; gắn quyền lợi của người khai thác, sử dụng tài nguyên nước với nghĩa vụ bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

(Theo monre.gov.vn)