Triển khai thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Sau khi Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (có hiệu lực thi hành từ 1/9/2017) được ban hành, Sở TN&MT Sơn La đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu đề xuất triển khai thực hiện với UBND tỉnh Sơn La. Phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, công bố công khai nội dung Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan dễ dàng tiếp cận thông tin và tổ chức thực hiện.

Sn_La_Dam_reservoir

Cùng với đó, Sở TN&MT đã tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, bao gồm 43 giấy phép khai thác nước dưới đất, 12 giấy phép khai thác nước mặt. Ban hành công văn 1395/STNTMT-TNN đôn đốc, hướng dẫn căn cứ tính, mức thu, công thức, sản lượng, giá, hệ số điều chỉnh; trình tự, thủ tục, mẫu tính tiền cấp quyền khai thác nước, thời điểm, thời hạn nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác nước, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại NĐ 82.

Với các tổ chức, cá nhân chưa lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác nước, Sở TN&MT đã đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng TN&MT các huyện, thành phố rà soát, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp phép, đồng thời với hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác nước đảm bảo tính đúng, tính đủ, đảm bảo tiến độ nộp hồ sơ theo quy định, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản 2376/UBND-KT gửi Bộ TN&MMT đề nghị phối hợp triển khai thực hiện NĐ 82. Theo đó, tỉnh Sơn La đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo Cục quản lý Tài nguyên nước tăng cường kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT, nhưng chưa lập hồ sơ đề nghị cấp phép (trong đó, có 21/50 thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh) để làm cơ sở tính, xác định mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tăng nguồn thu cho ngân sách. Ban hành văn bản đôn đốc các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã được Bộ TN&MT cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước sớm hoàn thiện việc xây dựng, nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại NĐ 82 (có 29 thủy điện đã được cấp giấy phép khai thác nước trên địa bàn tỉnh).

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan như Cục thuế tỉnh trong công tác thu, quản lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Sở Tài chính hướng dẫn cách áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên với một số mã, nhóm tài nguyên nước phục vụ công tác thẩm định giá tính thuế tài nguyên nước; Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước phù hợp với quy định tại NĐ 82…